dnes je 20.4.2024

Input:

132/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov

132/2023 Z. z.
ZÁKON
z 28. marca 2023,
ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení takto:
1. V § 4 ods. 1 písm. a) sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.
2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „zo štvrtého“ nahrádzajú slovami „z piateho“.
Čl. II
Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 383/2013 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 269/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 107/2022 Z. z. a zákona č. 397/2022 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 6 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2023.
 
Zuzana Čaputová v. r.
Boris Kollár v. r.
Eduard Heger v. r.