Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

133/2021 Z.z., Zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva

133/2021 Z. z.
ZÁKON
z 30. marca 2021,
ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 392/2020 Z. z. a zákona č. 393/2020 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza očkovanie poistenca vakcínou proti ochoreniu COVID-19, kontrola zdravotného stavu poistenca pred podaním očkovacej látky a kontrola zdravotného stavu poistenca po podaní očkovacej látky.“.
2. V prílohe č. 6 časť Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina II. Choroby obehového ústrojenstva sa dopĺňa indikáciou II/12, ktorá znie:
 
„A
II/12
U07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní kardiovaskulárnych ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, prípadne orgánové poškodenie srdca alebo ciev do 12 mesiacov od ukončenia liečby infekcie.
kardiológ, internista, všeobecný lekár
21 dní
Neschopnosť sebaobsluhy, fajčenie.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácií uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz.“.
3. V prílohe č. 6 časť Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest prvá veta znie: „Kontraindikácie pre celú skupinu V: kardiorespiračná nedostatočnosť, okrem skupín V/9 a V/10, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie.“.
4. Príloha č. 6 Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tabuľková časť skupina V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest sa dopĺňa indikácami V/9 a V/10, ktoré znejú:
 
„A
V/9
U 07.1
Stav po prekonaní COVID-19 pri pretrvávaní respiračných ťažkostí, ktoré limitujú denné aktivity, do 6 mesiacov od ukončenia liečby infekcie s ťažkým priebehom v nemocnici.
pneumoftizeológ, internista, všeobecný lekár
21
Neschopnosť sebaobsluhy.
Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia iba raz.
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore