dnes je 22.2.2024

Input:

134/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú.l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru

č. 134/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 27. srpna 1960
o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú. l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru
Ministerstvo financí po projednání s národními výbory stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 21 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:
Čl. I
Vyhláška č. 206/1958 Ú. l. se mění a doplňuje takto:
1. § 4 odst. 2 zní:
„Bez přivolení nadřízených orgánů smějí nabývat věci
a) krajské národní výbory bez zřetele na výši úplaty,
b) okresní národní výbory až do výše úplaty 100 000 Kčs,
c) místní národní výbory až do výše úplaty 10 000 Kčs.“
2. § 4 odst. 4:
„Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech omezit oprávnění národních výborů nižších stupňů, která jim příslušejí podle předchozích odstavců“
3. Do § 4 se vkládají za odstavec 4 nové odstavce 5 a 6 tohoto znění:
„(5) Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo v určitých případech rozšířit oprávnění městských a obvodních národních výborů, které nevykonávají působnost okresních národních výborů, až do výše oprávnění okresních národních výborů, která jim příslušejí podle předchozích odstavců.
(6) Národní výbory mohou určit až do výše svého oprávnění, v kterých případech nepotřebují organizace jim podřízené přivolení k nabývání věcí.“

Označení odstavců 5 a 6 se mění na odstavce 7 a 8.
4. V § 13 odst. 2 vypouští se třetí věta.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 1. října 1960.
 
V zast. ministra:
Sucharda v. r.