Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

134/2021 Z.z., Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 17. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z.

134/2021 Z. z.
ROZHODNUTIE
pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky
zo 17. marca 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa Spravovací a rokovací poriadok Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z.
Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky podľa § 243 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) 17. marca 2021 schválilo túto zmenu Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 500/2019 Z. z.:
Čl. I
1. V § 3 odseku 1 písmene a) sa za text „čl. 125b ods. 1,“ vkladá text „čl. 126,“ a text „čl. 129 ods. 2 až 7“ sa nahrádza textom „čl. 129 ods. 2 až 6“.
2. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
3. V § 3 odseku 3 sa vypúšťajú slová „v odseku 5 alebo“.
4. V § 3 odsek 4 znie:
„(4) Každý sudca ústavného súdu má právo podať proti návrhu rozhodnutia podľa odseku 3 protinávrh. Pre zasadnutie a rokovanie pléna primerane platia § 13 až § 16.“.
5. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Zloženie senátov ústavného súdu a zastupovanie ich členov určuje plénum ústavného súdu na obdobie aspoň jedného (spravidla kalendárneho) roka v rozvrhu práce. Zmenu v zložení senátu ústavného súdu možno počas tohto obdobia vykonať, len ak sa zmení zloženie ústavného súdu. Zloženie všetkých senátov ústavného súdu sa musí po uplynutí troch po sebe nasledujúcich rokov zásadným spôsobom obmeniť.“.
6. Nadpis § 5 znie:
„Sudca spravodajca a sudca spoluspravodajca“.
7. V § 5 odseku 1 sa za slová „stanovísk účastníkov konania“ vkladá čiarka a slová „vedľajších účastníkov konania“.
8. V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) V zložitých veciach môže predseda ústavného súdu alebo predseda senátu ústavného súdu určiť ďalšieho sudcu ústavného súdu ako spoluspravodajcu (§ 6 ods. 2 zákona o ústavnom súde). Jeho úlohou je pomáhať sudcovi spravodajcovi s prípravou konania a rozhodovania pléna alebo senátu ústavného súdu vo veci, v ktorej bol určený. V rámci plnenia tohto cieľa môže spoluspravodajca navrhnúť sudcovi spravodajcovi vykonanie procesných úkonov podľa odseku 1.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
9. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Pri príprave konania (§ 10 a § 12) môže sudca spravodajca vykonávať len také úkony, ktorými sa nerozhoduje vo veci. Tým nie je dotknuté oprávnenie sudcu spravodajcu podľa § 53 zákona o ústavnom súde odložiť podanie. Na predbežnom prerokovaní návrhov a na konaní a rozhodovaní o veci samej referuje o výsledkoch prípravy konania. Po ňom podáva svoje stanovisko sudca spoluspravodajca, ak bol určený. Sudca spravodajca a spoluspravodajca zároveň navrhnú, ako má ústavný súd rozhodnúť (§ 9 ods. 3 zákona o ústavnom súde).“.
10. V § 5 odseku 4 sa v prvej vete za slová „podľa pokynov sudcu spravodajcu“ vkladá čiarka a slová „prípadne sudcu spoluspravodajcu“.
11. V § 9 odseku 1 sa v prvej vete aj druhej vete slová „sa začne“ nahrádzajú slovami „začína“.
12. V § 10 odseku 2 sa v
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore