dnes je 13.6.2024

Input:

134/2023 Z.z., Zákon o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel

134/2023 Z. z.
ZÁKON
z 28. marca 2023
o poskytovaní dotácií na podporu obnovy historických dráhových vozidiel
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií1) na podporu obnovy historických dráhových vozidiel2) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona je
a) historické dráhové vozidlo dráhové vozidlo staršie ako 30 rokov, ktoré je zachovávané pre múzejné alebo dokumentačné účely alebo je určené pre príležitostné prevádzkovanie na komerčné účely, pričom jeho technické vyhotovenie musí zodpovedať dobovému stavu niektorej etapy jeho bežnej prevádzky; odchýlky sú možné len v prípade prevádzkyschopného vozidla, ak by jeho dobový stav bol nezlučiteľný s podmienkami prevádzkovania na dráhe,
b) obnova historického dráhového vozidla uvedenie historického dráhového vozidla do dobového vystavovateľného alebo prevádzkyschopného stavu a činnosti nevyhnutné pre jeho udržanie v tomto stave.
§ 3
Účel poskytovania dotácie
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom3) na obnovu
a) vonkajšieho vzhľadu historického dráhového vozidla,
b) pojazdu historického dráhového vozidla,
c) skrine historického dráhového vozidla,
d) vnútorných inštalácií historického dráhového vozidla,
e) interiéru historického dráhového vozidla,
f) pohonného reťazca historického dráhového vozidla.
§ 4
Podmienky poskytovania dotácie
(1) Dotáciu na účel podľa § 3 možno poskytnúť žiadateľovi o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadateľ“), ktorým je
a) mimovládna nezisková organizácia4) , alebo
b) občianske združenie5) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého predmetom činnosti je starostlivosť o dráhové pamiatky.
(2) Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu6) a zároveň preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje alebo iné zdroje na spolufinancovanie na účel dotácie najmenej vo výške určenej vo výzve na predloženie žiadostí (ďalej len „výzva“). Spolufinancovanie žiadateľom musí byť minimálne 20 % zo sumy poskytnutej dotácie.
(3) Vykonanie prác potrebných na obnovu historického dráhového vozidla musí byť zabezpečené dodávateľským spôsobom. Pri nákupe materiálu na obnovu historického dráhového vozidla potvrdí žiadateľ čestným vyhlásením, že nakúpený materiál bude použitý na predmetnú obnovu.
(4) Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na
a) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
d) úhradu výdavkov, ktoré nesúvisia s účelom podľa § 3, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e) úhradu výdavkov, ktoré súvisia s účelom podľa § 3, ale žiadateľ ich neuviedol v žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podľa § 5 ako súčasť rozpočtu projektu obnovy historického