dnes je 22.6.2024

Input:

135/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků

č. 135/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1947,
jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 3 a § 9 zákona ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (dále jen „zákon“):
Čl. 1.
K § 1, odst. 2, písm. f) zákona.
(1) Pro sazby cenových vyrovnávacích částek jest u jednatelů rozhodný souhrn hrubých úplat, přijatých v kalendářním roce za jednatelské výkony provedené po 31. březnu 1947.
(2) Nepřesáhl-li souhrn podle odstavce 1 80 000,- Kčs, činí cenová vyrovnávací částka 5 % souhrnu.
(3) Přesáhl-li souhrn podle odstavce 1 80 000,- Kčs, činí cenová vyrovnávací částka 5 % z prvních 80 000,- Kčs a 10 % ze zbývající části souhrnu.
Čl. 2.
K § 1, odst. 3 zákona.
(1) Spotřebitelem se rozumí každý, kdo nabývá předmětu k jinému účelu než k zcizení, zpracování nebo jinému použití ve svém podniku.
(2) Dodává-li průmyslový výrobce přímo spotřebiteli, činí cenová vyrovnávací částka 4,5 % celé úplaty za dodávku (§ 9, odst. 1 a 4 až 6 zákona ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu). Nerozhodné je, zda předmět byl dodán spotřebiteli z výrobní či jiné provozovny průmyslového výrobce.
Čl. 3.
K § 2, odst. 1 zákona.
(1) Ustanovení § 2, odst. 1 zákona se nevztahují na výkony týkající se výrobků tam uvedených.
(2) Výrobními podniky se rozumějí podniky průmyslové a výrobní podniky řemeslné [§ 1, odst. 2, písm. a) a b) zákona].
(3) Obchodními podniky se rozumějí podniky velkoobchodní, komisionáři a podniky maloobchodní [§ 1, odst. 2, písm. c), d) a e) zákona].
Čl. 4.
K § 2, odst. 3 zákona.
(1) Výrobky, na něž se podle § 2, odst. 1, č. 1 zákona nevztahuje ani u podniků výrobních ani u podniků obchodních povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, se rozumějí:
1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha č. 1 (seznam č. 1) tvoří nedílnou součást tohoto nařízení;
2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu č. 1.
(2) Výrobky, na něž se podle § 2, odst. 1, č. 2 zákona nevztahuje toliko podniků výrobních povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky, se rozumějí:
1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha č. 2 (seznam č. 2) tvoří nedílnou součást tohoto nařízení;
2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu č. 2.
(3) Výrobky, na něž se podle § 2, odst. 1, č. 3 zákona nevztahuje toliko u podniků obchodních povinnost odváděti cenové vyrovnávací částky se rozumějí:
1. předměty jmenované v seznamu, který jako příloha č. 3 (seznam č. 3) tvoří nedílnou součást tohoto nařízení:
2. předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamu č. 3.
(4) K výrobkům podle odstavců 1 až 3 nepatří předměty, které jsou v seznamech č. 1 až 3 výslovně vyňaty z okruhu předmětů v nich jmenovaných.
(5) Pro zařazení jednotlivých předmětů jsou rozhodné, pokud seznamy č. 1 až 3