dnes je 16.4.2024

Input:

135/1961 Zb., Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších předpisov

135/1961 Z.z.
ZÁKON
z 30. novembra 1961
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
 
 
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) Vysoko rozvinutý hospodársky, politický a kultúrny život v našom štáte vyžaduje, aby pozemné komunikácie spĺňali požiadavky bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej dopravy, podporovali rozvoj a plnenie úloh v priemysle a pôdohospodárstve, napomáhali rozvoju motorizmu a technickému vývoju dopravných prostriedkov, prispievali k rozširovaniu cestovného ruchu a zodpovedali požiadavkám obrany štátu. Preto sa pozemné komunikácie postupne podľa plánu zlepšujú a budujú podľa zásad najpokrokovejšej techniky a technológie a zabezpečuje sa ich účelná a hospodárna správa.
(2) Pozemné komunikácie sa rozdeľujú podľa dopravného významu, určenia a technického vybavenia na diaľnice, automobilové cesty, miestne komunikácie a účelové komunikácie. Diaľnice a automobilové cesty tvoria jednotnú komunikačnú sieť.
Prvá časť
PLÁNOVANIE A SPRÁVA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
§ 2
(1) Výstavba a prestavba pozemných komunikácií sa vykonáva na základe štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Výstavbu a prestavbu automobilových ciest a miestnych komunikácií plánujú národné výbory, výstavbu diaľnic plánuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, výstavbu a prestavbu účelových komunikácií plánujú organizácie, ktorým tieto komunikácie slúžia.
(2) Plány rozvoja diaľnic, automobilových ciest a miestnych komunikácií sú podkladmi pre prípravu investičnej výstavby a vypracovanie územných plánov rajónov a sídlisk.
§ 3
Správa pozemných komunikácií a dozor nad nimi
(1) Správa automobilových ciest a miestnych komunikácií a dozor nad nimi patrí okresným národným výborom; okresné národné výbory vykonávajú tieto úlohy buď priamo alebo prostredníctvom im podriadených hospodárskych alebo rozpočtových organizácií (ďalej len organizácie cestného hospodárstva“). Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií rieši v úzkej spolupráci s okresnými národnými výbormi základné otázky rozvoja a správy automobilových ciest a miestnych komunikácií.
(2) Správa diaľnic a dozor nad nimi patrí Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií, prípadne organizácii jemu podriadenej.
(3) Správa účelových komunikácií patrí k organizáciám, ktorým tieto komunikácie slúžia. Ak slúži účelová komunikácia niekoľkým účastníkom, znášajú náklady na výstavbu a údržbu organizácie, ktoré ju najčastejšie užívajú, a to spravidla podľa miery užívania; ak nedôjde medzi nimi k dohode, rozhodne miestny národný výbor. Dozor nad účelovými komunikáciami vykonávajú miestne národné výbory, pokiaľ nejde o účelové komunikácie v uzavretých priestoroch alebo objektoch.
(4) Pracovníci národných výborov a organizácií cestného hospodárstva, ktorí sú poverení výkonom dozoru nad diaľnicami alebo automobilovými cestami, prípadne miestnymi alebo účelovými komunikáciami, sú povinní viesť užívateľov týchto komunikácií k ich ochrane a k zachovaniu poriadku na nich a oprávnení zisťovať totožnosť osôb, ktoré sa dopustia konania ohrozujúceho komunikáciu alebo premávku na nej.