dnes je 26.2.2024

Input:

136/1945 Sb., Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách

č. 136/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 10. listopadu 1945
o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 29. října 1945 zůstává dekret presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách, v platnosti.
Čl. II.
Dekret č. 5/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 136/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky
ze dne 15. května 1944,
č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách.1)
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Ženy československé státní příslušnosti, které budou na podkladě dobrovolných přihlášek zařazeny do československých vojenských jednotek k výkonu vojenské služby na dobu války, budou po tu dobu příslušnicemi československé branné moci v zahraničí.
O přijetí žen do vojenských jednotek, jakož i o jejich propuštění z nich rozhoduje ministr národní obrany nebo vojenský velitel, jehož k tomu zmocní.
§ 2.
Ženám zařazeným do vojenských jednotek podle §u 1 příslušejí vojenské náležitosti a zaopatřovací platy pro ně a jejich rodinné příslušníky a pozůstalé podle dohod s vládou státu, na jehož území vojenské jednotky byly nebo budou postaveny.
Po návratu do republiky příslušejí zaopatřovací platy jim a jejich rodinným příslušníkům, případně jejich pozůstalým podle předpisů platných pro vojenské osoby v záloze, povolané za války do činné služby vojenské.
§ 3.
Po dobu zařazení až do svého propuštění z vojenské služby podléhají tyto ženy veškerým československým vojenským, služebním, kázeňským a trestním předpisům jako osoby, povolané k osobním úkonům podle §u 73, odst. 1 a 2 a §u 130 zákona ze dne 13. května 1936 čís. 131 Sb. z. a n. o obraně státu.
§ 4.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 27. září 1941. Provedením se pověřuje vláda.

Poznámky pod čiarou
1Uveřejněno v roč. V., č. 2 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 29. září 1944.