dnes je 9.12.2023

Input:

14/1957 Zb., Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.

14/1957 Zb.
[zrušené č. 60/1961 Zb.]
ZÁKON
zo 6. marca 1957,
ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon správny č. 88/1950 Zb.
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
(1) Trest verejného pokarhania možno uložiť za ktorýkoľvek priestupok, i keď tento trest nie je v osobitnej časti trestného zákona správneho výslovne stanovený.
(2) Za priestupok možno uložiť len jeden z hlavných trestov.
Čl. II
Horná hranica pokút uvedených v osobitnej časti trestného zákona správneho sa ustanovuje sumou 20 000 Kčs, ak bola dosiaľ ustanovená sumou 100 000 Kčs, a 15 000 Kčs, ak bola dosiaľ ustanovená sumou 50 000 Kčs; ostatné horné hranice pokút sa znižujú na polovicu.
Čl. III
Všeobecná časť trestného zákona správneho sa mení a doplňuje ďalej takto:
1. § 12 znie:
„Pri výmere trestu sa prihliadne na stupeň nebezpečnosti priestupku pre spoločnosť, najmä z hľadiska spôsobu vykonania priestupku, jeho následkov, miery zavinenia, osoby páchateľa, možnosti jeho nápravy a okolností priťažujúcich i poľahčujúcich.“.
2. § 14 písm. a) znie:
„a) spáchal priestupok v stave zmenšenej príčetnosti, pokiaľ si ho neprivodil sám, najmä požitím alkoholického nápoja,“.
3. § 15 znie:
„Ak má byť niekto potrestaný súčasne pre niekoľko priestupkov, uloží sa jediný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na čin z nich najprísnejšie trestný; na ostatné priestupky sa prihliadne ako na priťažujúce okolnosti. Ustanovenie o vedľajších trestoch sa použije aj vtedy, ak platí len o niektorom z priestupkov.“.
4. § 22 znie:
„(1) Ak spáchal páchateľ priestupok zneužívajúc výkon činnosti alebo povolania, možno vysloviť zákaz takej činnosti alebo takého povolania.
(2) Zákaz uvedený v odseku 1 sa určí až na tri roky; doba výkonu trestu odňatia slobody sa do tejto doby nezapočítava.“.
5. § 25 ods. 1 znie:
„(1) Za prepadnutú možno vyhlásiť vec,
a) ktorá bola použitá na spáchanie priestupku,
b) ktorá bola na spáchanie priestupku určená,
c) ktorú páchateľ získal priestupkom alebo ako odmenu zaň,
d) ktorú páchateľ nadobudol za vec získanú priestupkom, alebo
e) ktorú páchateľ nadobudol za vec získanú ako odmenu za spáchanie priestupku.“.
Čl. IV
Osobitná časť trestného zákona správneho sa mení a doplňuje ďalej takto:
1. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠35a
Rozkrádanie a poškodzovanie majetku v socialistickom vlastníctve
Kto rozkráda alebo úmyselne poškodzuje majetok, ktorý je v socialistickom vlastníctve, a ide o čin malého významu, potresce sa pokutou do 5000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na tri mesiace.“.
2. § 64 znie:
„(1) Kto koná proti predpisom o devízovom hospodárstve, potresce sa pokutou do 5000 Kčs alebo verejným pokarhaním.
(2) Kto spôsobí devízovému hospodárstvu škodu tým, že koná proti predpisom o devízovom hospodárstve, potresce sa pokutou do 15 000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.
(3) Kto spácha priestupok uvedený v odseku 2 úmyselne, potresce sa pokutou do 20 000 Kčs alebo verejným pokarhaním alebo odňatím slobody až na šesť mesiacov.“.
3. § 87 písm. d) znie:
„d) kto z nekalých