dnes je 22.2.2024

Input:

14/1962 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky

č. 14/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 17. ledna 1962,
kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ministry stanoví podle § 190 odst. 1 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Ustanovení § 5 vyhlášky č. 225/1959 Ú. l., o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky, se mění takto:
1. § 5 odst. 1 zní: „Poddodavatel je povinen na žádost výrobce popřípadě řešitele uzavřít smlouvu o poddodávkách určených pro úkoly obsažené v plánech vědecko-výzkumných prací nebo v plánech vývoje, osvojení a zavedení výroby nových průmyslových výrobků a osvojení nových výrobních technologií, pokud jsou takto v objednávce označeny. Pokud jde o poddodávky nezbytně nutné, má poddodavatel tuto povinnost i v případech
a) kdy objednávka nebyla předložena včas, s výjimkou případů, kdy by škol o uzavření smlouvy, která by byla vzhledem ke krátkosti času zřejmě nesplnitelná; podnik zahraničního obchodu je v takových případech povinen objednávku bezodkladně uplatnit v zahraničí a splnit dovoz podle možností na zahraničních trzích,
b) kdy výrobce (řešitel) žádá dodávku menšího množství, než je minimální výrobní množství.“
2. § 5 odst. 3 zní: „Poddodávky uvedené v odstavci 1 se smluvně zajišťují stejně jako dodávky pro centralizovanou investiční výstavbu; penále je dvojnásobné.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1962.
Hlavní arbitr
 
Československé socialistické republiky:
dr. Dohnal v. r.