dnes je 31.1.2023

Input:

14/2023 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

14/2023 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. januára 2023,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 482/2021 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 166/2022 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2022 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 349/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 11c sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) suma zvýšenia
1. dôchodkovej dávky v roku 2023 okrem sumy zvýšenia starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo po priznaní predčasného starobného dôchodku,
2. dávky výsluhového zabezpečenia v roku 2023,
3. sociálneho dôchodku, ktorý bol priznaný z dôvodu invalidity, v roku 2023,
4. úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty v roku 2023,
5. rodičovského príspevku v roku 2023.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. januára 2023.
 
Eduard Heger v. r.