dnes je 22.6.2024

Input:

143/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria

143/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. apríla 2023
o obsahových náležitostiach vnútorného poriadku v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11b ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2022 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vnútorný poriadok zdravotníckeho zariadenia v odbornom zameraní psychiatria a v odbornom zameraní detská psychiatria (ďalej len „zdravotnícke zariadenie“) obsahuje najmä
a) identifikačné údaje zdravotníckeho zariadenia v rozsahu názov zdravotníckeho zariadenia, sídlo zdravotníckeho zariadenia a identifikačné číslo organizácie,
b) kontaktné údaje zdravotníckeho zariadenia v rozsahu korešpondenčná adresa zdravotníckeho zariadenia, telefónne číslo a emailová adresa zdravotníckeho zariadenia,
c) základnú charakteristiku zdravotníckeho zariadenia vrátane opisu typu a režimu ošetrovacej jednotky alebo oddelenia,
d) podrobnosti o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení,
e) určenie spôsobu zabezpečenia práv pacienta a režimových opatrení v zdravotníckom zariadení.
§ 2
Vo vnútornom poriadku zdravotníckeho zariadenia sa podľa § 1 písm. d) uvedú najmä podrobnosti
a) o postupe pri prijímaní pacienta do zdravotníckeho zariadenia,
b) o dennom režime zdravotníckeho zariadenia a týždennom režime zdravotníckeho zariadenia,
c) o liečebnom režime a o vypracovaní individuálneho liečebného plánu a jeho priebežnom vyhodnocovaní v spolupráci s pacientom,
d) o spôsobe a výške úhrad za poskytovanie služieb, ktoré sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia,
e) o postupe pri prepustení pacienta zo zdravotníckeho zariadenia.
§ 3
(1) Vo vnútornom poriadku zdravotníckeho zariadenia sa podľa § 1 písm. e) uvedú najmä podrobnosti
a) o postupe pri poskytovaní informácií o zdravotnom stave pacienta podľa § 6, § 24 a 25 zákona,
b) o nakladaní s osobnými vecami pacienta,
c) o nakladaní so zakázanými vecami, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť pacienta alebo iných osôb,
d) o zásadách osobnej hygieny a o pravidlách odievania pacienta,
e) o stravovaní pacienta,
f) o návštevách, o vychádzkach, o odchode zo zdravotníckeho zariadenia a o svojvoľnom opustení zdravotníckeho zariadenia pacientom,
g) o korešpondencii, o telefonovaní a o elektronickej komunikácii pacienta,
h) o spôsobe zabezpečenia duchovných služieb,
i) o fajčení,
j) o pravidlách správania sa pacienta a o postupe pri porušení vnútorného poriadku,
k) o podávaní a vybavovaní sťažností,
l) o spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky a vykonávania záujmových činností.
(2) Prílohu vnútorného poriadku zdravotníckeho zariadenia tvorí katalóg práv pacienta