dnes je 9.12.2023

Input:

146/1969 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied

146/1969 Zb.
[zrušené č. 43/1970 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 1. decembra 1969,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Funkčné obdobie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied, ktoré bolo zvolené podľa § 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied na 23. valnom zhromaždení Slovenskej akadémie vied, predlžuje sa do zvolenia nového predsedníctva valným zhromaždením, najdlhšie však do 31. decembra 1970.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Klokoč v. r.
Colotka v. r.