dnes je 30.5.2023

Input:

146/2022 Z.z., Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z.

146/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 20. apríla 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 59 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 242/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 1/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 279/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7a sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Ak sa v prihláške uvádzajú nukleotidové alebo aminokyselinové sekvencie, na ktoré sa vzťahuje štandard Svetovej organizácie duševného vlastníctva ST.26, ich zoznam, ktorý je súčasťou opisu, je vypracovaný v súlade s týmto štandardom a je poskytnutý v samostatnom elektronickom súbore.“.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
2. V § 21 ods. 1 písm. o) sa za slovo „meno“ vkladá čiarka a slová „a adresa“ sa nahrádzajú slovami „obec trvalého pobytu a štát“.
3. V § 21 ods. 2 písmeno a) a ods. 3 písmeno a) znie:
„a) priezvisko, meno, obec trvalého pobytu a štát trvalého pobytu pôvodcu,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2022.
 
Matúš Medvec v. r.