dnes je 26.5.2022

Input:

149/2022 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach

149/2022 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. júla 2016 bol v Saint-Denis prijatý Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach.
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný 5. októbra 2020.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 998 z 19. októbra 2021.
Prezidentka Slovenskej republiky ratifikovala dohovor 25. januára 2022.
Ratifikačná listina bola 11. marca 2022 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európy.
Dohovor nadobudne pre Slovenskú republiku platnosť 1. mája 2022 v súlade s článkom 17 ods. 2.
Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach nahrádza Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch (oznámenie č. 295/1993 Z. z.).
Platnosť Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch sa vo vzťahu k Slovenskej republike skončí 1. októbra 2022.
DOHOVOR RADY EURÓPY O INTEGROVANOM PRÍSTUPE K OCHRANE, BEZPEČNOSTI A POSKYTOVANIU SLUŽIEB NA FUTBALOVÝCH ZÁPASOCH A INÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH SAINT-DENIS, 3. VII. 2016
Preambula
Členské štáty Rady Európy a ďalšie zmluvné štáty Európskeho kultúrneho dohovoru (ETS č. 18), ktoré sú signatári tohto dohovoru:
berúc do úvahy, že cieľom Rady Európy je dosiahnuť vyššiu mieru jednoty medzi jej členmi,
majúc na zreteli právo jednotlivcov na fyzickú integritu a legitímne očakávanie jednotlivcov zúčastňovať sa na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach bez strachu z násilia, narušovania verejného poriadku alebo inej trestnej činnosti,
venujúc pozornosť tomu, aby futbalové zápasy a iné športové podujatia prinášali radosť a boli príjemným zážitkom pre všetkých občanov a zároveň si uvedomujúc, že vytvorenie príjemného prostredia môže mať významný a pozitívny vplyv na bezpečnosť a ochranu počas takýchto podujatí,
venujúc pozornosť potrebe podporovať zapojenie všetkých zúčastnených strán do tvorby bezpečného prostredia na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach,
majúc na zreteli potrebu dodržiavania právnych predpisov na futbalových a iných športových štadiónoch, ako aj v ich okolí, na prístupových cestách na štadióny alebo zo štadiónu a na ďalších miestach, ktoré navštevujú tisícky divákov,
uznávajúc, že športový svet a všetky organizácie a zúčastnené strany, ktoré sa podieľajú na organizovaní a riadení futbalových zápasov a iných športových podujatí, musia rešpektovať základné hodnoty Rady Európy, ako sú sociálna súdržnosť, tolerancia, rešpekt a zákaz diskriminácie,
uznávajúc rozdiely medzi štátmi, pokiaľ ide o ich