dnes je 22.6.2024

Input:

15/1948 Zb., Vyhláška, ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska

15/1948 Zb.
[zrušené č. 170/1950 Zb.]
Vládna vyhláška
zo dňa 27. januára 1948
ktorou sa vyhlasujú ustanovenia nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, platné na území Slovenska.
Vláda republiky Československej vyhlasuje podľa § 5, ods. 2 zákona zo dňa 14. mája 1947, č. 94 Sb., o mimoriadnych ošetrovateľských diplomových skúškach a o doplňovacom výcviku ošetrovateľského personálu, v prílohe tejto vyhlášky ustanovenia §§ 4 a 5, § 6, ods. 4, §§ 7 a 8 a § 9, ods. 3 a 4 nariadenia zo dňa 25. júna 1914, č. 139 r. z., o ošetrovaní chorých prevádzanom z povolania, ktorých platnosť bola rozšírená na územie Slovenska dňom 16. júna 1947.
 
Gottwald v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 15/1948 Sb.
Ustanovenia nariadenia č. 139/1914 r. z. boly rozšírené podľa § 5, ods. 2 zák. č. 94/1947 Sb. na územie Slovenska v tomto znení, vyplývajúcom z terajšieho právneho stavu:
§ 4. Prijímacie podmienky pre žiačky.
Za žiačky ošetrovateľskej školy možno prijať iba osoby, ktoré:
1. majú československé štátne občianstvo;
2. dokončily 18. rok veku a pokiaľ sú maloleté, predložia vyhlásenie o otcovom súhlase, resp. svolenie poručenského súdu;
3. preukážu bezúhonný život;
4. majú telesnú a duševnú spôsobilosť pre povolanie ošetrovať chorých;
5. preukážu, že skončily s úspechom meštiansku školu alebo že majú primerané všeobecné vzdelanie;
6. sa nemusia starať o maloleté dieťa alebo viesť vlastnú domácnosť.
Osoby duchovného stavu sa prijmú na žiadosť svojho rehoľného predstavenstva a so súhlasom svojich duchovných predstavených.
§ 5. Ako sa rozhoduje o prijatí.
Komisia, složená z povereníka zdravotníctva alebo jeho zástupcu, z lekára-riaditeľa nemocnice, ku ktorej je ošetrovateľská škola pripojená a z predstavenej školy, rozhodne o prijatí na základe posudku, či sú splnené podmienky podľa § 4.
Do komisie, ktorá rozhoduje o prijatí do školy, udržovanej výhradne Spoločnosťou Československého Červeného kríža, môže táto spoločnosť vyslať dvoch členov.
Komisia môže požiadavku duševnej spôsobilosti a primeraného všeobecného vzdelania (§ 4, bod 4 a 5) zistiť vykonaním prijímacej skúšky.
§ 6. Učebné predmety.
Vyučovanie a výcvik sa vzťahuje na tieto predmety:
1. náuku o stavbe ľudského tela;
2. náuku o činnosti orgánov (s osobitným zreteľom na náuku o výžive);
3. základy všeobecnej náuky o chorobách, zahrňujúc v to nákazlivé choroby;
4. všeobecnú zdravovedu a zdravovedu nemocničnú, zdolávanie nákazlivých chorôb;
5. všeobecnú ošetrovateľskú techniku;
6. praktický návod o zvláštnom ošetrovaní pri vnútorných chorobách (počítajúc v to výživu chorých, ako aj vykonávanie lekárských nariadení pri masáži, vodoliečbe a liečbe elektrinou), pri chirurgických chorobách, o ošetrovaní dojčiat a šestonedeliek, taktiež i o ošetrovaní pri chorobách dojčenských, detských, ženských, kožných, nákazlivých a duševných, konečne v službe ambulatórnej; pre členov rehoľných kongregácií, ktorí pri niektorých zo spomenutých chorôb neošetrujú z povolania chorých, je vyučovanie v patričných predmetoch