dnes je 21.7.2024

Input:

15/1952 Sb., Nařízení k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech, platné do 31.12.1988

č. 15/1952 Zb.
[zrušené č. 174/1988 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra-předsedy státního úřadu plánovacího
ze dne 15. dubna 1952
k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech.
Ministr-předseda státního úřadu plánovacího v dohodě se zúčastněnými členy vlády nařizuje podle § 38 zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech (dále jen zákon):
ČÁST PRVÁ.
Ochranné známky.
Oddíl I.
Přihláška ochranné známky.
§ 1.
(1) Přihláška ochranné známky podává se u úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty písemně. V přihlášce je třeba uvést název a sídlo (jméno, příjmení a bydliště) přihlašovatele, předmět podnikání, znění, po případě popis známky a výpočet výrobků nebo zboží (dále jen výrobky), pro které má ochranná známka být zapsána.
(2) Přihláška smí obsahovat jen jednu ochrannou známku.
§ 2.
(1) K přihlášce je třeba připojit:
a) doklad o názvu podniku a předmětu podnikání;
b) tiskový štoček ochranné známky ve tvaru hranolu o rozměrech délky a šířky 15 až 100 mm a tiskové výšky 24 mm; při prostorových známkách štoček jejich plošného zobrazení;
c) 10 otisků štočku; jde-li o ochrannou známku v barevném provedení, 2 otisky štočku a 10 barevných vyhotovení známky; při prostorových známkách jedno původní vyhotovení známky a 10 otisků štočku; jde-li o ochrannou známku prostorovou v barevném provedení, 2 otisky štočku a 10 plošných barevných zobrazení známky;
d) obsahuje-li výpočet výrobků více než 10 údajů, 6 jejich seznamů pořízených průklepem.
(2) Jde-li o ochrannou známku utvořenou ze slov, písmen nebo číslic, netřeba předkládat ani otisky ani štoček, ledaže ochrannou známku mají tvořit slova, písmena nebo číslice ve zvláštním provedení.
§ 3.
Žádá-li přihlašovatel o zápis ochranné známky na základě zápisu v cizině, připojí místo dokladu o názvu podniku a předmětu podnikání osvědčení o zápisu ochranné známky v cizině potvrzené příslušným úřadem. Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty může uložit přihlašovateli, aby ve stanovené lhůtě předložil ověřený překlad tohoto osvědčení.
§ 4.
(1) Uplatní-li přihlašovatel právo přednosti podle ustanovení mezinárodních úmluv, musí již v přihlášce uvést dobu přihlášky, z níž odvozuje právo přednosti, a zemi, v níž tato přihláška byla podána.
(2) Do tří měsíců od podání přihlášky musí přihlašovatel své právo přednosti prokázat potvrzením o přihlášce známky, z níž odvozuje právo přednosti. Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty může uložit přihlašovateli, aby ve stanovené lhůtě předložil ověřené překlady tohoto potvrzení.
(3) Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty nezapíše ochrannou známku, přihlášenou podle odstavce 1, dokud přihlašovatel nepředloží osvědčení uvedené v § 3.
§ 5.
Má-li přihláška ochranné známky nedostatky, vyzve úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty přihlašovatele, aby nedostatky ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže přihlašovatel této výzvě nevyhoví, úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty přihlášku odmítne.
Oddíl II.
Zápis ochranné známky.
§ 6.
(1) Úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty podrobí řádně přihlášenou známku průzkumu, zda je způsobilá k zápisu (§ 2