dnes je 18.4.2024

Input:

15/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

15/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. februára 2024,
ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) podľa § 12 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov
(1) Údaje do centrálneho registra účtov sa zasielajú z kontaktného miesta finančnej inštitúcie, Národnej banky Slovenska alebo centrálneho depozitára cenných papierov zriadeného podľa § 5 písm. a) prvého bodu.
(2) Údaje do centrálneho registra účtov sa nezasielajú, ak finančná inštitúcia, Národná banka Slovenska alebo centrálny depozitár cenných papierov nemajú klientov podľa § 2 písm. c) prvého bodu a druhého bodu zákona.
(3) Údaje do centrálneho registra účtov sa zasielajú automatizovaným spôsobom prostredníctvom programového rozhrania medzi centrálnym registrom účtov a informačným systémom finančnej inštitúcie, Národnej banky Slovenska a centrálneho depozitára cenných papierov.
§ 2
Podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora používateľa
(1) Podmienkami na pridelenie jedinečného identifikátora fyzickej osoby, ktorá v mene orgánu uvedeného v § 5 ods. 1 zákona (ďalej len „oprávnený orgán“) žiada o poskytnutie údajov z centrálneho registra účtov (ďalej len „používateľ“), sú
a) trvanie štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo pracovného pomeru používateľa s oprávneným orgánom alebo s Národnou bankou Slovenska,
b) zaradenie používateľa na pracovnej pozícii, ktorá vyžaduje prístup k centrálnemu registru účtov.
(2) Jedinečný identifikátor používateľa sa používa ako prihlasovacie meno používateľa. Podmienkami na používanie jedinečného identifikátora používateľa na vyhľadávanie v centrálnom registri účtov sú
a) plnenie podmienok podľa odseku 1,
b) absolvovanie školenia o ochrane osobných údajov,
c) absolvovanie školenia o používaní centrálneho registra účtov a o ochrane bankového tajomstva1) a údajov chránených podľa osobitného predpisu2) pri jeho používaní,
d) používanie jedinečného identifikátora používateľa v súlade s osobitnými predpismi.3)
(3) Po splnení podmienok podľa odseku 2 písm. a) až c) sa používateľovi aktivuje prístup do centrálneho registra účtov a používateľovi alebo kontaktnému miestu sa doručí jedinečný identifikátor používateľa a token, ktoré sa používajú na prihlasovanie do centrálneho registra účtov, pričom tokenom sa rozumie hardvérové zariadenie určené na identifikáciu používateľa na prístup do centrálneho registra účtov.
(4) Ak používateľ prestane spĺňať podmienky podľa odseku 2 písm. a) a d), jedinečný identifikátor používateľa sa bezodkladne deaktivuje.
(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa rovnako použijú na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora používateľa na účely výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska podľa § 8 zákona.
§ 3
Podrobnosti o opatreniach podľa § 6 ods. 1 zákona
Na