dnes je 30.9.2023

Input:

150/1945 Sb., Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí

č. 150/1945 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 17. prosince 1945
o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí.
Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:
Čl. I.
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. listopadu 1945 zůstává dekret presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí, v platnosti.
Čl. II.
Dekret č. 6/1942 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 150/1945 Sb.
Dekret presidenta republiky
ze dne 28. února 1942
o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí. 1)
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Po dobu platnosti polního řízení podle článku 1, § 1 dekretu presidenta republiky ze dne 26. října 1940 o československých polních soudech č. 5 Úředního věstníku československého přísluší vrchnímu polnímu prokurátorovi práva generálního vojenského prokurátora, uvedená v § 376 a následujících vojenského trestního řádu (zmateční stížnost k zachování zákona).
§ 2.
V téže době přísluší vrchnímu polnímu prokurátorovi práva vyhrazená generálnímu vojenskému prokurátorovi v řízení o obnovu trestního řízení podle § 386 a následujících vojenského trestního řádu a o mimořádnou obnovu trestního řízení podle § 401 vojenského trestního řádu.
§ 3.
O stížnostech podaných podle § 1 proti rozsudkům, usnesením a postupu polních soudů I. stolice, jakož i o návrzích na obnovu trestního řízení podle § 2, rozhoduje vrchní polní soud, jemuž v tomto řízení přísluší práva nejvyššího vojenského soudu (§ 482 vojenského trestního řádu), v pětičlenném senátu, doplňovaném podle potřeby soudci polního soudu I. stolice.
§ 4.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 26. října 1940.
§ 5.
Provedením dekretu se pověřuje ministr národní obrany.

Poznámky pod čiarou
1Uveřejněno v roč. III., č. 2 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 20. července 1942.