dnes je 19.7.2024

Input:

150/1950 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku

č. 150/1950 Zb.
[zrušené nepriamo č. 13/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 25. října 1950,
kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 151/1949 Sb., o Československé poště, národním podniku, se mění a doplňuje takto:
1. Nadpis zákona zní:
„Zákon ze dne 16. června 1949 o Československé státní poště, národním podniku.“
2. § 1 zní:
㤠1.
Z dosavadního státního podniku Československá pošta se zřizuje národní podnik s názvem „Československá státní pošta, národní podnik“ (dále jen Żpodnik®). Jeho sídlem je Praha.“
3. § 2 zní:
㤠2.
(1) Do podniku se začleňuje:
a) majetek dosavadního státního podniku Československá pošta,
b) majetek k němuž stát nabývá vlastnictví podle § 3.
(2) Podnik vstupuje v závazky k tomuto majetku náležející; dosavadní vlastníci jsou těchto závazků zproštěni. V závazky náležející k majetku uvedenému v odstavci 1 písm. a) vstupuje podnik dnem svého zřízení, v závazky náležející k majetku uvedenému v odstavci 1 písm. b) dnem, kdy stát nabývá vlastnictví k němu.“
4. § 5 se označuje jako § 3 a zní:
㤠3.
(1) Dnem počátku účinnosti tohoto zákona nabývá stát vlastnictví k telegrafním a telefonním zařízením, která jsou připojena na poštovní telekomunikační síť nebo pro něž se používá poštovních telekomunikačních vedení. Budou-li tato zařízení připojena na poštovní telekomunikační síť nebo použije-li se pro ně poštovních telekomunikačních vedení až po dni počátku účinnosti tohoto zákona, nabývá k nim stát vlastnictví dnem jejich připojení nebo použití poštovních telekomunikačních vedení. Ministr pošt může stanovit výjimku z platnosti tohoto ustanovení v případech, kdy toho vyžadují zřetele na mezinárodní vztahy.
(2) Za zařízení uvedená v odstavci 1 poskytne podnik náhradu. Pro určení její výše je rozhodný stav zařízení v den jeho převzetí podnikem. Náhrada se rovná obecné ceně těchto zařízení, vypočtené podle úředních cen ke dni převzetí podnikem, a není-li těchto cen, ceně, kterou stanoví podnik odhadem, po odečtení závazků. Za den převzetí se považuje den, kdy podnik vyrozumí bývalého vlastníka, že zařízení přejímá. Způsob poskytování náhrad upraví ministr pošt v dohodě s ministrem financí.
(3) Náhrada se neposkytne
a) osobám, jimž by nepříslušela náhrada za znárodněný majetek podle § 7 odst. 1 a 2 dekretu presidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících;
b) fysickým osobám, jež byly pravoplatně odsouzeny pro zločin nebo přečin podle zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, spáchaný do dne, jímž stát nabývá vlastnictví podle odstavce 1;
c) fysickým osobám pravoplatně odsouzeným pro trestné činy proti republice podle hlavy prvé zvláštní části trestního zákona, spáchané do dne, jímž stát nabývá vlastnictví podle odstavce 1.“
5. § 3 se označuje jako § 4 a zní:
㤠4.
(1) Ministr pošt může v dohodě s ministrem financí začlenit do podniku též jiný národní majetek nebo převésti na něj závazky patřící k národnímu majetku; náleží-li takový