dnes je 26.5.2022

Input:

151/2022 Z.z., Zákon o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

151/2022 Z. z.
ZÁKON
z 27. apríla 2022
o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zriaďujú sa:
a) Správny súd v Banskej Bystrici,
b) Správny súd v Bratislave,
c) Správny súd v Košiciach.
§ 2
Sídla, obvody, pôsobnosť a organizáciu správnych súdov a konanie pred nimi upravujú osobitné predpisy.1)
§ 3
(1) Správne súdy začnú svoju činnosť 1. januára 2023.
(2) Až do začatia činnosti správnych súdov vykonávajú ich pôsobnosť tie krajské súdy, ktoré ju vykonávali podľa predpisov účinných pred začatím ich činnosti.
(3) Výkon súdnictva prechádza od 1. januára 2023 z krajských súdov na správne súdy vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. januára 2023 daná právomoc správnych súdov, a to:
a) z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici,
b) z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave,
c) z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(4) V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa odseku 3 prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon a správa majetku štátu, ktorý bol k 31. decembru 2022 v správe krajských súdov a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa odseku 3,
a) z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici,
b) z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave,
c) z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach.
(5) Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa odseku 4 sa upravia dohodou medzi krajským súdom a správnym súdom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.
(6) Výberové konania na funkcie prvých predsedov správnych súdov vyhlási minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) tak, aby sa uskutočnili do 31. júla 2022, pričom traja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých ministrom a dvaja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých Súdnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“). Do výberového konania na funkciu predsedu správneho súdu sa môže do 31. decembra 2022 prihlásiť sudca ktoréhokoľvek súdu. Do vymenovania prvých predsedov správnych súdov môže minister poveriť ktoréhokoľvek sudcu s jeho súhlasom, aby do vymenovania nového predsedu správneho súdu plnil úlohy predsedu správneho súdu.
(7) Minister po prerokovaní so súdnou radou do 30. júna 2022 určí prvé
a) celkové počty miest sudcov správnych súdov,
b) voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré možno obsadiť preložením,
c) voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré treba obsadiť výberovým konaním.
(8) Sudcu ktoréhokoľvek súdu možno do