dnes je 26.5.2022

Input:

152/2022 Z.z., Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z.

152/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 28. apríla 2022,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 97 písm. w) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 418/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 447/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠31a
Lehota na vykonanie informatívneho pohovoru
(1) Lehota na vykonanie informatívneho pohovoru podľa § 20 ods. 3 zákona je 20 dní od doručenia uznesenia súdu o ustanovení orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za opatrovníka podľa osobitného predpisu,11ktorý má dieťa v konaní vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník“).
(2) Ak nie je možné vykonať informatívny pohovor s rodičmi alebo s niektorým z rodičov v lehote podľa odseku 1 z dôvodu, že sa obaja rodičia alebo niektorý z rodičov nerozhodli pre spoločný informatívny pohovor, informatívny pohovor sa uskutoční v náhradnom termíne v lehote 30 dní od doručenia uznesenia súdu podľa odseku 1.
(3) Ak súd pred prvým pojednávaním vykonáva informatívny výsluch alebo predbežné prerokovanie sporu za prítomnosti kolízneho opatrovníka a termín tohto úkonu je kolíznemu opatrovníkovi známy počas lehoty podľa odseku 1 alebo odseku 2, môže sa informatívny pohovor uskutočniť počas informatívneho výsluchu alebo predbežného prerokovania sporu na súde; lehota na vykonanie informatívneho pohovoru podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa považuje za dodržanú.
(4) Dôvody, pre ktoré nie je možné vykonať informatívny pohovor v lehotách podľa odseku 1 alebo odseku 2, sú zaznamenané v spisovej dokumentácii.
(5) V lehote podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa určí deň informatívneho pohovoru tak, aby rodičia boli informovaní o termíne informatívneho pohovoru najmenej päť pracovných dní pred určeným dňom informatívneho pohovoru, aby mohli oznámiť, že uplatňujú svoje právo rozhodnúť sa pre osobitný informatívny pohovor alebo rozhodnúť sa nezúčastniť informatívneho