dnes je 30.5.2023

Input:

154/2022 Z.z., Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.

154/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 2. mája 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. o) zákona musí obsahovať dokumentáciu podľa odseku 2 písm. a), c) a d).“.
2. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Rozsah predkladaných požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia uvedený v prílohe č. 6 je vypracovaný na základe aktuálneho stavu poznania a vedomostí vo vzťahu k plánovanému jadrovému zariadeniu v čase predkladania dokumentácie.“.
3. V § 9 ods. 1 a 3 sa slovo „v)“ nahrádza slovom „w)“.
4. V § 9 ods. 2 a 5 sa slová „v) a w)“ nahrádzajú slovami „w) a x)“.
5. V § 9 ods. 4 sa slovo „w)“ nahrádza slovom „x)“.
6. V prílohe č. 4, prílohe č. 5 a prílohe č. 7 sa za slová „noriem“ vkladajú slová „alebo iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
7. V prílohe č. 7 sa za slovo „normou“ vkladajú slová „alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.
8. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 znejú:

2Napríklad STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikátu systémov manažérstva. Časť 1: Požiadavky (ISO/IEC 17021-1) (01 5257).


3Napríklad STN EN ISO 9000 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník (ISO 9000) (01 0300).


4Napríklad STN EN 10204 Kovové výrobky. Druhy dokumentov kontroly (42 0009).“.
9. Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).“.
10. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2022.
 
Marta Žiaková v. r.