dnes je 2.12.2023

Input:

154/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku

154/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 25. apríla 2023,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. h) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenie
Táto vyhláška ustanovuje
a) podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom, o náležitostiach žiadosti o povolenie podľa § 41 ods. 21 zákona (ďalej len „žiadosť“), o mieste určenom na zabitie zvieraťa a o činnostiach súvisiacich so zabíjaním zvieraťa,
b) podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a domácich kopytníkov na farmárskom bitúnku.
§ 2
Žiadosť
(1) Žiadosť obsahuje
a) identifikačné údaje registrovaného držiteľa zvieraťa (ďalej len „žiadateľ“) v rozsahu
1. názov, adresa sídla a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
2. meno, priezvisko, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
3. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu,
b) registračné číslo chovu, pre ktorý sa žiada povolenie,
c) plánovaný najväčší počet zvierat určených na zabitie a ich druh.1)
(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú
a) posudok znalca podľa osobitného predpisu,2)
b) pracovné postupy podľa § 41 ods. 22 písm. b) zákona, ktoré obsahujú opis postupu pri
1. manipulácii so zvieraťom pred zabitím so strelnou zbraňou s voľným projektilom,
2. manipulácii s telom zvieraťa po zabití,
3. preprave tela zabitého zvieraťa do prevádzkarne schválenej regionálnou veterinárnou a potravinovou správou podľa § 41 ods. 5 písm. a) alebo § 41a zákona (ďalej len „bitúnok“) spolu s uvedením jej názvu a adresy,
4. čistení a dezinfekcii miesta zabitia zvieraťa,
5. čistení a dezinfekcii miesta vykrvenia a vykolenia tela zabitého zvieraťa zveri z farmového chovu alebo miesta vykrvenia a vykolenia tela zabitého zvieraťa hovädzieho dobytka, ak sa tieto činnosti môžu vykonať mimo mobilnej jednotky (§ 5 ods. 2 a 3),
c) kópia zmluvy o zabezpečení prijatia a opracovania jatočného tela zvieraťa uzavretá medzi žiadateľom a bitúnkom, ak žiadateľ nie je súčasne prevádzkovateľom bitúnku.
§ 3
Podrobnosti o podmienkach zabíjania zvierat
(1) Povolenie podľa § 41 ods. 21 zákona možno vydať len pre chov, ktorý
a) je registrovaný na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
b) je pravidelne veterinárne kontrolovaný a sú splnené požiadavky na dobré životné podmienky zvierat,
c) má vhodný priestor, podmienky a zariadenia na