dnes je 26.9.2023

Input:

155/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948, platné do 22.1.1997

č. 155/1948 Zb.
[zrušené č. 3/1997 Z.z.]
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády Československé republiky ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost dnem 20. dubna 1948 Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo - jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948.
 
Gottwald v. r.
 
Dodatková dohoda
k obchodní a plavební smlouvě československo - jihoslovanské
ze dne 14. listopadu 1928.
Podepsaní plnomocníci, náležitě zmocnění, prohlašují, že se shodli doplnit obchodní a plavební smlouvu ze dne 14. listopadu 1928 takto:
Vína ex saz. pol. 109 b) československého celního sazebníku, pocházející a přicházející z Federativní Lidové Republiky Jugoslavie, jsou-li doprovázena osvědčením původu, vydaným jihoslovanským úřadem k tomu oprávněným, nebudou při dovozu do republiky Československé podrobena vyšším clům než těmto:
 
za 100 kg:
1.
v sudech
300.- Kčs
2.
v lahvích
600.- Kčs
Zásilky jihoslovanských vín musejí býti při dovozu do Československé republiky doprovázeny nejen osvědčením o původu, nýbrž i nálezem o rozboru.
Osvědčení původu budou vydávati „Komitety Ministerstva spoljne trgovine“ při jednotlivých Lidových republikách Federativní Lidové Republiky Jugoslavie na základě potvrzení ministerstev zemědělství lidových republik aneb zemědělských oddělení zemských resp. oblastních Národních výborů, z nichž víno pochází, a nálezy o rozboru enologické, výzkumné a kontrolní stanice a jiné chemické laboratoře, určené ministerstvem zemědělství. Jihoslovanská vláda sdělí československé vládě seznam těchto stanic a laboratoří.
Nálezy o rozboru budou zvláště obsahovati:
specifickou váhu,

alkoholovou stupňovitost,
obsah všech kyselin,
obsah těkavých kyselin,
obsah výtažku,
obsah cukru,
obsah výtažku bez cukru,
obsah popele (nerostných látek),
prohlášení, že jde o přírodní víno, bez jakýchkoli přísad.
Tato dodatková Dohoda, která nahrazuje Dohodu o vyclívání jihoslovanských vín ze dne 15. listopadu 1946, podléhá v Československé republice schválení podle příslušných ustanovení jejího zákonodárství. Dohoda vstoupí v platnost dnem notifikace jihoslovanské vládě o jejím schválení a zůstane v platnosti šest měsíců po dané výpovědi. Nicméně obě smluvní strany se shodly na tom, že Dohoda bude uvedena v prozatímní účinnost dnem 20. dubna 1948.
Tato dodatková dohoda je sepsána ve dvou stejně znějících původních exemplářích v jazyku českém a srbochorvatském.