Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

155/2021 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

155/2021 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. apríla 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2020 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 302/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 15/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1a odsek 2 znie:
„(2) Ak odseky 3 až 5 neustanovujú inak, rodičovský príspevok podľa odseku 1 nepatrí oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,1bktorá
a) má príjem zo závislej činnosti alebo náhradu mzdy alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
b) je poberateľom dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia;1cto neplatí, ak oprávnená
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore