dnes je 26.5.2022

Input:

155/2022 Z.z., Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov

155/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
z 2. mája 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení neskorších predpisov
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2021 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 58/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam v znení vyhlášky č. 31/2012 Z. z. a vyhlášky č. 102/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V úvodnej vete vyhlášky sa za slová „ods. 3,“ vkladajú slová „§ 17a ods. 4,“ a slová „ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „ods. 10“.
2. V § 4 písmená b) a c) znejú:
„b) vyhodnotenie lokality jadrového zariadenia pre predpokladaný počet a najvyšší výkon zariadenia a určenie možnej interakcie s okolím po zohľadnení požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise,4
c) požiadavky na schopnosti jadrového zariadenia vykonávať bezpečnostné funkcie pri pôsobení prírodných javov podľa charakteristík ustanovených v písmene a), ktoré sú historicky doložené pre lokalitu a okolitú oblasť s dostatočnou rezervou na ohraničenú presnosť, úplnosť, množstvo a časové obdobie, v ktorom sú historické dáta získané.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 430/2011 Z. z. o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z.“.
3. V § 6 sa slová „jednoznačné rozhranie“ nahrádzajú slovami „koncepciu rozhrania“.
4. V § 10 ods. 3 písm. j), § 22 ods. 3 písm. j) a § 26 ods. 2 písm. k) sa odkaz 6d nahrádza odkazom 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2022.
 
Marta Žiaková v. r.