dnes je 21.7.2024

Input:

156/2024 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 3. júna 2024 č. 4/2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

156/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 191 ods. 1 a § 192 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala
opatrenie z 3. júna 2024 č. 4/2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.
Prijatím opatrenia sa upravuje predkladanie výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk), v čiastke 15/2024 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.