dnes je 21.4.2024

Input:

157/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948

č. 157/1948 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle č. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.
 
Gottwald v. r.
 

Velvyslanectví republiky Československé ve Varšavě
Č.: 3031/48.
Ve Varšavě dne 23. března 1948.
Vážený pane ministře,
Se zřetelem k úpravě československé měny v listopadu 1945, jakož i se zřetelem k tomu, že v důsledku toho byly rozhodnutím československé vlády upraveny i autonomní sazby československého celního sazebníku (vládní nařízení ze dne 14. března 1947, čís. 52 Sb. z. a n.), dále pak s odvoláním na ustanovení závěrečného protokolu Oddíl B, bod. 1 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané v Praze dne 4. července 1947, Československá vláda si přeje upravit smluvní celní sazby československého celního sazebníku uvedené v příloze A k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 způsobem, podaným v nové listině A, jež jest připojena k této notě.
Ustanovení, týkající se těchto nových smluvních celních sazeb, podléhá v Československu schválení Národním shromážděním a nabude platnosti dnem, který bude polské vládě oznámen. Československá vláda prosí polskou vládu o projev souhlasu s tímto svým opatřením i s uvedením nových smluvních celních sazeb v prozatímní účinnost dnem 20. dubna 1848.
Používám této příležitosti, vážený pane ministře, abych Vás ujistil o své hluboké úctě.
 
Josef Hejret v. r.
 
Jeho Excellence
pan Zygmunt MODZELEWSKY,
ministr zahraničních věcí ve Varšavě.
Listina A.
Smluvní cla při dovozu do celního území československého.
(Překlad.)

Ve Varšavě dne 27. března 1948.
Vaše Excellence,
Mám čest potvrditi příjem noty Vaší Excellence z 23. března o znění:
„Se zřetelem k úpravě československé měny v listopadu 1945, jakož i se zřetelem k tomu, že v důsledku toho byly rozhodnutím československé vlády upraveny i autonomní sazby československého celního sazebníku (vládní nařízení ze dne 14. března 1947, čís. 52 Sbírky z. a n.), dále pak s odvoláním na ustanovení závěrečného protokolu Oddíl B, bod 1 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané v