dnes je 2.10.2023

Input:

157/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

157/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z., vyhlášky č. 409/2019 Z. z. a vyhlášky č. 250/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 sa písmeno a) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. traťovou značkou značka určená na informovanie o traťových pomeroch a na označenie dôležitých miest na trati, ktoré nie sú označené inak,“.
2. V § 2 písm. b) treťom bode sa slovo „požiarnotechnické“ nahrádza slovom „požiarne“.
3. V § 2 písm. b) siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadov, keď z prevádzkových dôvodov prichádza ku styku týchto zariadení s koľajovým vozidlom,“.
4. V § 2 písm. b) štrnástom bode sa vypúšťajú slová „manažéra infraštruktúry“.
5. V § 2 sa písmeno b) dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:
„15. trakčným vedením súhrnné označenie pre vrchné trolejové vedenie a spätné vedenie, pričom odber prúdu z vrchného trolejového vedenia môže byť zabezpečený kontaktom s trolejovým drôtom alebo prúdovou koľajnicou, ktorý umožní plynulú dodávku elektrickej energie pre dráhové vozidlá aj pri traťovej rýchlosti,“.
6. V § 2 písm. c) sa slovo „prívodnou“ nahrádza slovom „prúdovou“.
7. V § 3 ods. 2, § 7 ods. 7 piatej vete, § 9 ods. 2 druhej vete, § 12 ods. 3 druhej vete, § 23 ods. 1 druhej vete, § 24 ods. 2 a 6, § 25 ods. 7, § 29 ods. 8 druhej vete, § 39 ods. 4 tretej vete a ods. 5 písm. d), § 43 ods. 11, § 44 ods. 10, § 45 ods. 5 druhej vete, § 49 ods. 3 druhej vete, § 51 ods. 4, § 58 ods. 2, § 59 ods. 2, § 61 ods. 1, § 64 ods. 1, § 65, § 66 ods. 1, § 68 ods. 1, § 69 ods. 1, § 71 ods. 1, prílohe č. 8 ods. 2 druhej vete a prílohe č. 9 ods. 4 tretej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými požiadavkami“.
8. V § 3 ods. 3 písm. b), § 7 ods. 2, 4 až 6 a 10, § 8 ods. 3, § 11 ods. 2 tretej vete a ods. 6, § 16 ods. 3 prvej vete, ods. 6 prvej vete a ods. 7, § 25 ods. 2 prvej vete, § 26 ods. 3, § 28 ods. 1, § 43 ods. 1, § 46 ods. 1 prvej vete, § 55 ods. 2, § 57 ods. 3, § 61 ods. 3, § 62 ods. 1, § 67 ods. 1, § 70 ods. 1 a 5, § 72 ods. 1 a 3, § 73 ods. 2 písm. a) a b), prílohe č. 3 ods. 6, prílohe č. 7 ods. 10 a prílohe č. 29 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami“.
9. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) únosnosť pláne železničného spodku vyhovuje bezpečnej prevádzke.“.
10. V § 5