dnes je 21.5.2024

Input:

158/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu

č. 158/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9.září 1947,
kterým se provádí zákon ze dne 13.července 1922,
č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2, 3, 5 a 7 zákona ze dne 13.července 1922, č. 253 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu (nadále jen zákon), a podle zákona ze dne 28.ledna 1919, č. 49 Sb., o organisaci statistické služby:
I. Objem státní statistiky zahraničního obchodu.
§ 1.
(1) Pro státní statistiku zahraničního obchodu musí osoby povinné ke statistickému hlášení podle ustanovení § 12 hlásiti podle druhu, množství, hodnoty, země původu a země určení tyto předměty:
a) předměty, které se dovážejí do volného oběhu v československém, celním území a vyvážejí z volného oběhu tohoto území;
b) předměty celně zaznamenávané v dovozu a vývozu, pokud se dovážejí nebo vyvážejí k zušlechtění nebo k opravě anebo pokud se dovážejí nebo vyvážejí zpět po zušlechtění nebo po opravě.
(2) Osoby k tomu povinné (§ 12) musí dále hlásiti podle druhů, množství, země původu a země určení předměty provážené československým celním územím a předměty v dovozu nebo vývozu celně zaznamenávané z jiného důvodu než uvedeného pod písm. b) (nejistý prodej, výstavy, veletrhy a j.).
§ 2.
(1) Statistickému hlášení nejsou za podmínek níže stanovených podrobeny tyto věci v dovozu, pokud jsou osvobozeny od cla, ve vývozu pak, byly-li by v dovozu od cla osvobozeny:
1. věci dovážené nebo vyvážené pro hlavy cizích států a pro jejich družiny po dobu, po kterou se zdržují v tuzemsku, nebo opouštějí-li je po dočasném pobytu;
2. věci, jež jsou určené pro vlastní potřebu přednostů diplomatických zastupitelstev cizích států pověřených pro Československou republiku nebo jiných exteritoriálních osob úřadujících v československém celním území, pokud zůstanou v jejich užívání;
3. věci k úřední potřebě (úřední štíty, vlajky, znaky, razítka, tiskopisy a kancelářské zařízení) diplomatických zastupitelstev a konsulárních úřadů cizích států úřadujících v celním území;
4. bohoslužebné věci pro chudé kostely a modlitebny a hmoty ke zbudování nebo k opravě takových kostelů a modliteben, pokud nebyly v cizině zakoupeny nebo do ciziny prodány;
5. věci, jež jsou předmětem řízení veřejných úřadů a soudů (na př. věci doličné a pod.);
6. dary hlav států, udělené řády, čestné ceny, pamětní mince, výstavní medaile a pod.;
7. spisy, listiny a dopisy;
8. platidla, vyjma kovové mince;
9. věci, jež s sebou vezou cestující osoby, zřízenci veřejných podniků dopravních, řidiči motorových vozidel, vozkové, lodníci a letci ke svému vlastnímu užívání nebo k výkonu svého povolání, nebo jež si k témuž účelu napřed posílají, nebo dávají za sebou posílati, pokud jsou přiměřeně poměrům jmenovaných osob; dále potraviny, poživatiny a léky, jakož i předměty státního monopolu, jež s sebou vezou jmenované osoby v množství přiměřeném spotřebě za cesty;
10. špíže připlulých nebo vyjíždějících lodí, jakož i přiměřené zásoby pro železniční jídelní vozy;
11. upotřebené svršky (též výrobní zařízení) přistěhovalců a