dnes je 20.7.2024

Input:

159/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, platné do 29.12.1948

č. 159/1946 Zb.
[zrušené č. 311/1948 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. června 1946,
jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:
Čl. 1.
Vládní nařízení č. 206/1924 Sb., ve znění předpisů je měnících a doplňujících, se mění a doplňuje takto:
1. V ustanovení § 1 se ve výčtu podniků spravovaných podle zásad obchodního hospodaření připojují jako další podnik
„Československé aerolinie“.
2. V § 8 se připojuje další odstavec jako odstavec 5 tohoto znění:
„(5) Do správního sboru podniku „Československých aerolinií“ jmenují z činných zaměstnanců svých resortů v dohodě s ministrem dopravy po jednom členu též ministři národní obrany, pošt, zahraničního obchodu a průmyslu.“.
Čl. 2.
Ministr financí se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil v nepřetržitém sledu paragrafů plné znění vládního nařízení č. 206/1924 Sb., jak vyplývá ze změn dosud provedených.
Čl. 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provedou je ministři dopravy a financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Fierlinger v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Stránský v. r.
Široký v. r.
Ursíny v. r.
Masaryk v. r.
gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Drtina v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Pietor v. r.
gen. Hasal v. r.
Hála v. r.
Dr. Procházka v. r.