dnes je 22.2.2024

Input:

16/1967 Sb., Vládní nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev, platné do 31.12.1975

č. 16/1967 Zb.
[zrušené č. 138/1975 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. března 1967
o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev
Vláda Československé socialistické republiky podle § 3 odst. 3 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1967 Sb., o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů, stanoví:
§ 1
Dlouhodobým ekonomickým nástrojem pro jednotná zemědělská družstva je zemědělská daň.
§ 2
(1) Operativními ekonomickými nástroji pro jednotná zemědělská družstva jsou zejména:
- ceny, diferenciální příplatky, prémie za přírůstek tržní produkce, cenové přirážky a srážky, cenové intervence a daň z obratu,
- stabilizační dotace,
- mzdové tarify, soustavy odměňování práce, normy spotřeby práce a jiné nástroje soustav odměňování,
- účelové subvence,
- provozní a investiční úvěry,
- úroky,
- penále, pokuty, náhrady škod a jiné postihy.
(2) Zásady pro poskytování diferenciálních příplatků, prémií za přírůstek tržní produkce, stabilizačních dotací a účelových subvencí stanoví ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem financí.
§ 3
(1) Jednotná zemědělská družstva vytvářejí tyto fondy:
- fond odměn,
- fond obnovy a rozvoje základních prostředků,
- fond bytové výstavby,
- obratový fond,
- rezervní fond,
- fond kulturních a sociálních potřeb,
- další účelové fondy.
Tvorbu a použití prostředků z těchto fondů upraví stanovy jednotných zemědělských družstev.
(2) Jednotná zemědělská družstva vytvářejí z prostředků, které jsou podle § 22 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, povinna odvést za odnětí půdy zemědělské výrobě, fond pro rekultivaci a investice do zemědělské půdy.
§ 4
Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se na hospodaření jednotných zemědělských družstev počínaje rokem 1967.
 
Ing. Šimůnek v. r.