dnes je 17.4.2024

Input:

16/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom

16/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. septembra 2010 bol v Pekingu prijatý Dohovor o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 2209 z 3. mája 2023 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezidentka Slovenskej republiky podpísala listinu o pristúpení 25. augusta 2023. Listina o pristúpení bola uložená 30. novembra 2023 u depozitára, ktorým je Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO).
Dohovor nadobudol platnosť 1. júla 2018 a pre Slovenskú republiku je platný od 1. januára 2024 v súlade s článkom 22 ods. 2 dohovoru.
Pri prístupe k dohovoru urobila Slovenská republika nasledujúce vyhlásenie:
„Slovenská republika v súlade s článkom 21 ods. 4 písm. a) dohovoru oznamuje jeho depozitárovi ustanovenie právomoci podľa svojho vnútroštátneho práva v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) dohovoru.“
DOHOVOR
O POTLÁČANÍ PROTIPRÁVNÝCH ČINOV SÚVISIACICH S MEDZINÁRODNÝM CIVILNÝM LETECTVOM
ŠTÁTY, ZMLUVNÉ STRANY TOHTO DOHOVORU,
HLBOKO ZNEPOKOJENÉ TÝM, že protiprávne činy proti civilnému letectvu ohrozujú bezpečnosť a ochranu osôb a majetku, majú vážne dôsledky pre prevádzku leteckých služieb, letísk a leteckej navigácie a oslabujú dôveru národov sveta v bezpečnú a usporiadanú prevádzku civilného letectva pre všetky štáty,
UZNÁVAJÚC, že nové druhy hrozieb proti civilnému letectvu si vyžadujú nové spoločné úsilie a postupy spolupráce na strane štátov a
SÚC PRESVEDČENÉ, že na lepšie zvládnutie týchto hrozieb je naliehavo potrebné posilniť právny rámec pre medzinárodnú spoluprácu pri predchádzaní a potláčaní protiprávnych činov proti civilnému letectvu,
SA DOHODLI NASLEDOVNE:
Článok 1
(1) Trestný čin spácha osoba, ak protiprávne a úmyselne
a) vykoná násilný čin proti osobe na palube lietadla počas letu, ak tento čin môže ohroziť bezpečnosť tohto lietadla, alebo
b) zničí lietadlo v prevádzke alebo spôsobí na takomto lietadle škodu, v dôsledku ktorej nie je schopné letu, alebo ktorá môže ohroziť jeho bezpečnosť počas letu, alebo
c) akýmkoľvek spôsobom umiestni alebo dá umiestniť v lietadle v prevádzke zariadenie alebo látku, ktorá môže toto lietadlo zničiť alebo spôsobiť na ňom škodu, v dôsledku ktorej nie je schopné letu alebo ktorá môže ohroziť jeho bezpečnosť počas letu, alebo
d) zničí alebo poškodí letecké navigačné zariadenia alebo zasiahne do ich prevádzky, ak takýto čin môže ohroziť bezpečnosť lietadla počas letu, alebo
e) oznámi informáciu, o ktorej vie, že je nepravdivá, čím ohrozí bezpečnosť lietadla počas letu, alebo
f) použije lietadlo v prevádzke so zámerom spôsobiť smrť, vážnu ujmu na zdraví alebo značnú škodu na majetku alebo životnom prostredí, alebo
g) uvoľní alebo vypustí z lietadla v prevádzke akúkoľvek