dnes je 25.2.2024

Input:

162/1968 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví

č. 162/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 24/1991 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968,
kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Státní pojišťovna organizovaná podle zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, jako celostátní pojišťovací a zajišťovací podnik se rozděluje na dva samostatné pojišťovací a zajišťovací podniky, které se nazývají „Česká státní pojišťovna“ a „Slovenská státní pojišťovna“; sídlem České státní pojišťovny je Praha, sídlem Slovenské státní pojišťovny je Bratislava.
§ 2
Pokud se v zákoně č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví, nebo v jiných obecně závazných právních předpisech hovoří o Státní pojišťovně, rozumí se tím napříště jak Česká státní pojišťovna, tak Slovenská státní pojišťovna.
§ 3
(1) Česká státní pojišťovna a Slovenská státní pojišťovna vstupují v práva a závazky dosavadní Státní pojišťovny takto:
a) Česká státní pojišťovna vstupuje v práva a závazky ze smluvních a zákonných pojištění a ze zajišťovacích smluv, které jsou předmětem podnikání organizačních složek dosavadní Státní pojišťovny se sídlem na území České socialistické republiky;
b) Slovenská státní pojišťovna vstupuje v práva a závazky ze smluvních a zákonných pojištění, které jsou předmětem podnikání organizačních složek dosavadní Státní pojišťovny se sídlem na území Slovenské socialistické republiky.
(2) Práva a závazky dosavadní Státní pojišťovny z jiných právních vztahů, než které jsou uvedeny v předchozím odstavci, přecházejí na Českou státní pojišťovnu, pokud vznikly na území České socialistické republiky, a na Slovenskou státní pojišťovnu, pokud vznikly na území Slovenské socialistické republiky. Správa majetku vykonávaná dosavadní Státní pojišťovnou přechází na Českou státní pojišťovnu, jde-li o majetek na území České socialistické republiky, a na Slovenskou státní pojišťovnu, jde-li o majetek na území Slovenské socialistické republiky.
(3) Pokud to bude potřebné k účelnějšímu uspořádání vzájemných vztahů České státní pojišťovny a Slovenské státní pojišťovny, anebo jejich vztahů k pojištěným, popřípadě k účastníkům jiných právních vztahů, než jaké vyplývají z ustanovení odstavců 1 a 2, převedou pojišťovny mezi sebou nejpozději do 30. června 1970 po vzájemné dohodě příslušná práva a závazky. Přitom budou dbát, aby tento převod zároveň v co nejširší míře přispěl k vytvoření stejných ekonomických podmínek pro obě pojišťovny. K převodu není třeba souhlasu oprávněných, popřípadě zavázaných, jejich práva tím však nesmí být zkrácena. Přejímající pojišťovna vstupuje do práv a závazků dnem uvedeným v dohodě. Obdobně je možno převést správu majetku, která přešla na Českou státní pojišťovnu a na Slovenskou státní pojišťovnu podle odstavce 2 věty druhé.
§ 4
Mezi Českou státní pojišťovnu a Slovenskou státní pojišťovnu se rozdělují v rozsahu odpovídajícím přejímaným právům a závazkům ze smluvního a zákonného pojištění a ze zajišťovacích smluv fondy a rezervy vytvořené dosavadní Státní pojišťovnou podle § 7 zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví. Mezi uvedené pojišťovny se rovněž rozdělí fondy vytvořené