dnes je 21.7.2024

Input:

162/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

162/2024 Z. z.
ZÁKON
z 11. júna 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 305/2016 Z. z., zákona č. 176/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 55/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 146/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 473/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z., zákona č. 132/2021 Z. z., zákona č. 214/2021 Z. z., zákona č. 222/2021 Z. z., zákona č. 397/2021 Z. z., zákona č. 246/2022 Z. z. a zákona č. 332/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Vodič, ktorý je uvedený v osvedčení vodiča, je povinný na požiadanie predložiť osvedčenie vodiča orgánu odborného dozoru a kontrolnému orgánu.“.
2. V § 7 písmeno a) znie:
„a) prevádzkovať nákladnú dopravu v súlade s týmto zákonom a podľa prepravného poriadku,“.
3. V § 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „osvedčenie vodiča podľa § 6a, doklady o vozidle a sprievodné doklady o prepravovanom náklade vrátane prepravného povolenia podľa § 31, ak sa na prepravu taká povinnosť vzťahuje,“.
4. V § 7 písm. f) sa za slovom „spôsobilosti“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „a ak ide o cudzinca z tretieho štátu, aj osvedčenie vodiča 30a pracovné povolenie“.
5. V § 7 písmeno m) znie:
„m) vrátiť osvedčenie vodiča ministerstvu do 15 dní odo dňa, keď vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých mu bolo toto osvedčenie vydané,“.
6. § 7 sa dopĺňa písmenami n) až u), ktoré znejú:
„n) mať v Slovenskej republike vo vlastných priestoroch alebo v prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, prevádzkovať nevyhnutnú technickú základňu a vozidlový park, mať v týchto priestoroch originály dokladov o podnikaní v cestnej doprave, najmä povolenia a licencie, mať v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe zmluvy o preprave, dokumenty súvisiace s vozidlami, ktorými podnik disponuje, účtovné doklady, doklady o riadení zamestnancov, pracovné zmluvy, doklady v oblasti sociálneho zabezpečenia, doklady s údajmi o rozdelení úloh vodičom a o vysielaní vodičov, doklady s údajmi o kabotáži, doklady s údajmi o čase jazdy a dobách odpočinku a overené kópie osvedčení vodičov,
o) prevádzkovať cestnú dopravu prostredníctvom vymenovaného vedúceho dopravy podľa § 6, ktorý skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti podniku,
p) prevádzkovať cestnú dopravu len v rozsahu vydaného povolenia na výkon