dnes je 21.4.2024

Input:

163/1969 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách

č. 163/1969 Zb.
[zrušené nepriamo č. 39/1980 Zb.]
ZÁKON
ze dne 17. prosince 1969,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, se mění a doplňuje takto:
1. Za § 28 se vkládá nový § 28a tohoto znění:
㤠28a
Pracovní poměr vysokoškolských učitelů skončí koncem semestru, v němž dosáhli 65. roku věku, neskončil-li z jiného důvodu dříve. Výjimky povoluje ministr školství.“
2. Ustanovení první věty § 46 odst. 4 se mění a zní:
„(4) Členy vědecké rady fakulty jsou děkan a proděkani.“
3. Za oddíl V se vkládá nový oddíl Va - Oprávnění ministra školství a § 55a, který zní:
㤠55a
(1) V odůvodněných případech může ministr školství
a) jestliže nesouhlasí s návrhem, na němž se usnesla vědecká rada vysoké školy, předložit vládě svůj návrh na jmenování rektora; může též podat návrh na odvolání rektora;
b) nebyla-li potvrzena volba prorektorů vysokých škol, děkanů a proděkanů fakult a samostatných fakult, jmenovat tyto akademické funkcionáře, a to na dobu tří let z řad vysokoškolských učitelů, zpravidla z řádných nebo mimořádných profesorů nebo docentů; může též tyto funkcionáře odvolat i bez splnění podmínek uvedených v § 39 odst. 6, § 42 odst. 4 a § 45 odst. 4 cit. zákona;
c) zřizovat, zrušovat, rozdělovat a slučovat katedry, výzkumné ústavy, vědecká pracoviště, popřípadě jiné organizační útvary pro vědeckopedagogickou činnost a účelová zařízení vysokých škol a jmenovat i odvolávat jejich vedoucí;
d) uzavírat místo příslušných vysokých škol a fakult pracovní smlouvy a rozvazovat pracovní poměry s pracovníky vysokých škol na základě všestranného posouzení politickovýchovné, pedagogické, vědecké (umělecké), popřípadě jiné odborné činnosti;
e) pracovníky, kteří splňují morální, politické, pedagogické, vědecké (umělecké) nebo jiné odborné předpoklady, jmenovat docenty popřípadě předkládat vládě návrhy na jmenování řádných a mimořádných profesorů výjimečně bez habilitačního popřípadě jmenovacího řízení.
(2) V případech uvedených v odstavci 1 neplatí příslušná ustanovení předchozích oddílů zákona.“
Čl. II
Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na vojenské vysoké školy.
Čl. III
Pracovní poměr vysokoškolských učitelů, kteří dosáhli 65. roku věku před účinností tohoto zákona, skončí dnem 1. března 1970; výjimky povoluje ministr školství.
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dem vyhlášení.
 
Svoboda v. r.
Dr. Hanes v. r.
Ing. Černík v. r.