dnes je 21.7.2024

Input:

163/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

163/2024 Z. z.
ZÁKON
z 12. júna 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 149/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 147/2021 Z. z., zákona č. 149/2021 Z. z., zákona č. 181/2022 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3c sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem alebo ide o okolnosti hodné osobitného zreteľa, štátny odborný dozor nad cestami I. triedy, cestami II. triedy, cestami III. triedy a miestnymi cestami je oprávnené vykonať aj ministerstvo.“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
2. V § 8a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6 ktorý znie:
„(6) Ak z povolenia na zvláštne užívanie pre nadmernú dopravu a nadrozmernú dopravu vyplýva podmienka sprevádzania vozidlami Policajného zboru alebo podmienka inej spolupráce Policajného zboru, Policajný zbor môže vykonávať tieto činnosti za úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré znáša prevádzkovateľ vozidla podľa odseku 2; spôsob určenia výšky nákladov a ďalšie náležitosti úhrady určí dohoda medzi Policajným zborom a prevádzkovateľom vozidla podľa odseku 2.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
3. V § 18 sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:
„(14) Ak je v súvislosti s navrhovanou stavbou potrebné vybudovať novú miestnu cestu alebo navrhovaná stavba vyvolá potrebu úpravy existujúcej miestnej cesty a investor navrhovanej stavby vybuduje na vlastné náklady pre vlastníka miestnej cesty novú miestnu cestu alebo vykoná úpravu existujúcej miestnej cesty, je investor navrhovanej stavby povinný na vlastné náklady v prospech vlastníka novej miestnej cesty alebo vlastníka upravenej existujúcej miestnej cesty majetkovoprávne usporiadať pozemky pod stavbou novej miestnej cesty alebo pod stavbou, ktorá je úpravou existujúcej miestnej cesty. Na účely majetkovoprávneho usporiadania pozemkov podľa prvej vety je investor navrhovanej stavby oprávnený uzavrieť