dnes je 8.12.2023

Input:

165/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu

č. 165/1969 Zb.
[zrušené nepriamo č. 125/1975 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 25. listopadu 1969,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
Ministr zahraničního obchodu stanoví podle § 2 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a v dohodě s ministrem financí podle § 7a odst. 2 zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění vyplývajícím ze zákona č. 64/1958 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 se mění a zní takto:
„(1) Zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu v tuzemsku mohou přejímat a provádět československé socialistické organizace jen na základě oprávnění k zahraničně zastupitelské činnosti.
(2) Oprávnění k zahraničně zastupitelské činnosti uděluje organizaci na její žádost ministerstvo zahraničního obchodu v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR příslušným podle sídla žadatele.1Při rozhodování o udělení oprávnění se přihlíží k potřebám československé zahraničně obchodní politiky a k možnosti organizace vykonávat zahraničně zastupitelskou činnost v souladu se zájmy československého hospodářství.“
2. § 2 se doplňuje takto:
a) druhá část bude znít:
„- provádění propagace pro zastupovaný zahraniční podnik a organizování jeho účasti na výstavách a veletrzích v Československé socialistické republice, avšak jen v souvislosti s jinou zastupitelskou činností“,
b) za čtvrtou část se zařazuje nová pátá část tohoto znění:
„- poskytování technických služeb a servisu (včetně garančních oprav) k výrobkům dováženým organizací oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti a s jejím souhlasem“.
3. V § 4 odst. 1 se prvá věta mění a zní takto: „Jednotlivé smlouvy o zastupování zahraničních podniků předkládají oprávněné československé socialistické organizace ministerstvu zahraničního obchodu, které je schvaluje v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR příslušným podle sídla žadatele. Československé socialistické organizace, jimž bylo uděleno oprávnění podle § 1, nesmějí před schválením jednotlivé smlouvy o zastupování vykonávat podle ní žádnou činnost. Československá smluvní strana musí proto ujednat se zahraničním podnikem, že podmínkou platnosti každé smlouvy o zastupování je udělení tohoto schválení.“
4. § 5 se mění a zní takto:
„(1) Ministerstvo zahraničního obchodu může v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR odmítnout schválení smlouvy, má-li za to, že neodpovídá zájmům československé zahraničně obchodní politiky. Přitom zkoumá zejména přiměřenost sazeb odměn, rozsah zastoupení a obchodně politická hlediska dotčená smlouvou.