dnes je 21.7.2024

Input:

165/2024 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 266/2019 Z. z.

165/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
z 1. júla 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 266/2019 Z. z.
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 8 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 266/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 znie:
㤠1
(1) Vymedzený úsek diaľnice, ktorý možno užívať len po úhrade diaľničnej známky, sa označuje dopravnou značkou „Diaľnica“ (309) a dopravnou značkou „Koniec diaľnice“ (310), ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Začiatok vymedzeného úseku diaľnice, ktorý možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, sa označuje dopravnou značkou „Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou“ (314). Koniec vymedzeného úseku diaľnice, ktorý možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, sa označuje dopravnou značkou „Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou“ (313).
(3) Zoznam vymedzených úsekov diaľnic, ktoré možno užívať bez úhrady diaľničnej známky, je uvedený v prílohe č. 1.“.
2. V § 2 ods. 2 sa slovo „prílohe“ nahrádza slovami „prílohe č. 2“.
3. Pred doterajšiu prílohu sa vkladá príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 19/2016 Z. z.
ZOZNAM VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC, KTORÉ MOŽNO UŽÍVAŤ BEZ ÚHRADY DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY
 
Začiatok úseku
Križovanie
Koniec úseku
Križovanie
Zoznam úsekov na diaľnici D1
Bratislava-Pečňa
D1, D2, I/61
Bratislava-Východ
D1, D4
Žilina
D1, D3
Žilina-Juh
D1
Poprad-Západ
D1, III/3082
Poprad-Východ
D1, I/66
Prešov-Západ
D1, R4, I/18, II/546, MC
Prešov-Juh
D1, I/68, III/3445
Košice-Sever
D1, I/20, III/3339
Rozhanovce
D1, R4
Zoznam úsekov na diaľnici D2
Stupava
D2, D4
Bratislava-Jarovce
D2, D4
Zoznam úsekov na diaľnici D3
Žilina
D1, D3
Žilina-Sever
D3, I/11
Zoznam úsekov na diaľnici D4
Bratislava-Záhorská Bystrica
D4, I/2
Bratislava-Devínska Nová Ves
D4, II/505, MC
Bratislava-Jarovce
D2, D4
Bratislava-Rača
D4, II/502
Zoznam úsekov na diaľnici R1
Nitra-Západ
R1, R1A, III/1674
Nitra-Východ
R1, I/51
Hronská Breznica
R1, I/51, III/2461
Hronská Dúbrava
R1, III/2492
Banská Bystrica-Kremnička
R1, I/69
Banská Bystrica-Východ
R1, I/66
Zoznam úsekov na diaľnici R1A
Nitra-Západ
R1, R1A, III/1674
Nitra-Dražovce
R1A, I/51, I/64
Zoznam úsekov na diaľnici R2
Bánovce nad Bebravou-Západ
R2, I/9, II/516
Brezolupy
R2, I/9
Ožďany-Západ
R2, I/16
Ožďany-Babin Most-Východ
R2, I/16