dnes je 5.3.2024

Input:

167/1946 Zb., Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva církví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva

167/1946 Zb.
Zákon
zo dňa 18. júla 1946,
ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva.
Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Platnosť dekrétu č. 116/1945 Sb. sa s výnimkou ustanovenia čl. IV. rozširuje na územie Slovenska.
§ 2.
(1) Duchovní kongruálnych cirkví a náboženských spoločností môžu uplatniť nárok na platy podľa tohto zákona podaním priznávky príjmov a výdavkov, spojených s ich služobným miestom, do lehoty dvoch mesiacov, počínajúcej prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po vyhlásení tohto zákona.
(2) Výchovné duchovným ustaľuje sa podľa noriem pre štátnych úradníkov.
§ 3.
Všetky v iných predpisoch sa nachádzajúce ustanovenia o predmetoch, upravených týmto zákonom, strácajú účinnosť. Hlavne strácajú účinnosť predpisy o drahotných prídavkoch a o jednorázovej vianočnej výpomoci pre duchovných.
§ 4.
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1946; prevedie ho minister školstva a osvety v dohode s ministrom financií.
 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Drtina v. r., za ministra Dr. Stránského