dnes je 15.4.2024

Input:

167/1947 Sb., Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou

č. 167/1947 Zb.
DOHODA
o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ !
DNE 8. ÚNORA 1947 BYLA SJEDNÁNA V NEUCHATELU TATO DOHODA SE ZÁVĚREČNÝM PROTOKOLEM DODATKOVÝM:
(Překlad.)
 
Předpis :
K datu:
Poznámka:
2/1948 Sb.
(k 31.7.1947)
mění vyhlašovací doložku
DOHODA
o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou.
Podepsání zplnomocnění vlád zemí, které jsou členy Mezinárodní unie na ochranu živnostenského vlastnictví, vedeni snahou, aby byly odstraněny újmy způsobené na právech živnostenského vlastnictví druhou světovou válkou, dohodli se,předloživše své plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, na těchto ustanoveních:
Článek 1.
Prioritní lhůty podle článku 4 Pařížské unijní úmluvy na ochranu živnostenského vlastnictví, které jsou stanoveny pro přihlášení nebo zápis žádosti o patenty na vynálezy, užitné vzory, tovární nebo obchodní známky, živnostenské vzorky nebo modely a které neuplynuly dne 3. září 1939, a ony lhůty, které vznikly po tomto datu, avšak přede dnem 1. ledna 1947, budou prodlouženy každou ze smluvních zemí ve prospěch majitelů práv uznaných uvedenou úmluvou nebo ve prospěch jejich právních nástupců až do 31. prosince 1947.
Článek 2.
Majitelům práv uznaných uvedenou úmluvou nebo jejich právním nástupcům bude bez jakéhokoliv příplatku nebo pokuty povolena lhůta, jež uplyne dne 30. června 1948, k provedení kteréhokoliv úkonu, ke splnění kterékoliv formality, k zaplacení kteréhokoliv poplatku a vůbec ke splnění všech povinností, stanovených zákony a nařízeními každé země pro zachování práv živnostenského vlastnictví, nabytých ku dni 3. září 1939 nebo po tomto datu, anebo pro získání těch práv, kterých, kdyby nebylo války, by bylo mohlo býti nabyto po tomto datu na žádost podanou přede dnem 30. června 1947.
Článek 3.
Obnova zápisu továrních nebo obchodních známek, jejichž normální ochranná lhůta uplynula po dni 3. září 1939, avšak přede dnem 30.června 1947, bude míti zpětný účinek ode dne , kdy uplynula jejich normální lhůta, za podmínky, že bude uskutečněna přede dnem 30. června 1948.
Článek 4.
Země, které jsou účastny jak na této dohodě, tak i na dohodě Madridské o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek,se kromě toho dohodly na tomto ustanovení: obnova zápisu továrních nebo obchodních známek, zapsaných v Mezinárodním rejstříku, jejichž zemí původu ve smyslu čl. 1 Madridské dohody je jeden ze smluvních států, bude míti zpětný účinek ode dne, kdy uplynula jejich normální lhůta, za podmínky, že bude uskutečněna do 30. června 1948.
Článek 5.
(1) Období mezi dnem 3. září 1939 a dnem 30. června 1947 nebude započteno ani do lhůty, stanovené pro započetí využitkování patentu, pro užívání tovární nebo obchodní známky anebo pro využitkování živnostenského vzorku nebo modelu, ani do tříleté lhůty, stanovené v odstavci druhém článku 6bis Unijní úmluvy.
(2) Kromě toho je shoda o tom, že žádný patent, živnostenský vzorek nebo model ani žádná tovární nebo obchodní známka, jež byly v platnosti dne 3. září