dnes je 25.7.2024

Input:

168/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla

168/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
z 12. mája 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla sa mení a dopĺňa takto:
1. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Harmonizované osvedčenie o evidencii vydané zmluvným štátom obsahuje harmonizované kódy Európskej únie podľa prílohy č. 5.“.
2. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2023
Tlačivá osvedčenia o evidencii časti II a tlačivá technického osvedčenia vozidla vydávané podľa predpisov účinných do 31. mája 2023 možno vydávať do vyčerpania ich skladových zásob, najdlhšie do 31. decembra 2028.“.
3. V prílohe č. 1 sa odsek 17 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) spájací náves (DF): náves s točnicou namontovanou vzadu tak, aby spájací náves mohol ťahať ďalší náves,
f) spájací príves (DG): ojový príves s točnicou namontovanou vzadu tak, aby spájací príves mohol ťahať ďalší náves.“.
4. V prílohe č. 4 predná strana znie:
5. V prílohe č. 5 časti A ods. 3 písm. m) siedmy bod znie:
„7. (V.7) CO2 (g · km-1alebo špecifické emisie CO2, ak sú uvedené u ťažkého úžitkového vozidla v bode 49.5 osvedčenia o zhode COC14aalebo v bode 49.5 osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla,14b“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

14aPríloha VIII vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 z 15. apríla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o správne požiadavky na schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a na dohľad nad trhom s nimi (Ú. v. EÚ L 163, 26. 5. 2020) v platnom znení.


14bPríloha III doplnok 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 v platnom znení.“.
6. V prílohe č. 5 časti A ods. 3 sa písmeno m) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
„10. (V.10) trieda emisií CO2 ťažkých úžitkových vozidiel stanovená v čase prvej evidencie pre diferencovanie poplatkov za použitie dopravnej infraštruktúry,“.
7. V prílohe č. 6 ods. 60 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo špecifické emisie CO2
8. V prílohe č. 7 predná strana znie:
9. Doterajší text prílohy č. 8 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 z 24. februára 2022, ktorou sa menia smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami (Ú. v. EÚ L 69, 4. 3. 2022).“.
Čl. II
Táto