dnes je 16.4.2024

Input:

169/1969 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů

č. 169/1969 Zb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 23. prosince 1969,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, podle § 391 a 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:
Čl. I
Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládního nařízení č. 83/1967 Sb., vládního nařízení č. 16/1968 Sb. a vládního nařízení č. 148/1968 Sb. (dále jen „vládní nařízení“) se mění a doplňuje takto:
1. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova „slovenské národní orgány“.
2. § 4 odst. 6 se vypouští.
3. § 5 odst. 2 se vypouští.
4. § 9 odst. 3 se vypouští.
5. § 10 odst. 1 písm. c) zní: „c) základní úkoly rozvoje hospodářství v oblastech,“
6. K § 10 odst. 2 se připojuje další ustanovení tohoto znění: „c) podíl mzdových prostředků na výkonech nebo jejich výše (dále jen „limit mzdových prostředků“).“
7. V § 10 odst. 3 písm. b) se vypouštějí slova: „limity mzdových fondů ústředně řízených rozpočtových organizací“.
8. V § 10 odst. 4 písm. b) se vypouštějí slova: „limit celkového mzdového fondu“.
9. § 10 odst. 6 se vypouští.
10. § 10 odst. 7 zní:
„(7) V oblasti investiční výstavby se stanoví její rozsah, kterým se řídí poskytování dotací ze státního rozpočtu a úvěrová politika Státní banky československé. Zároveň se stanoví rozsah investiční výstavby za Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku s cílem napomáhat účelnému rozmísťování investic při dodržení stejné ekonomické efektivnosti na celém území státu. V souvislosti s tím se stanoví také orientační objemy investičních úvěrů za Československou socialistickou republiku, Českou socialistickou republiku a Slovenskou socialistickou republiku, které se v souladu se zásadami úvěrové politiky a výběrového řízení v průběhu realizace upřesňují.“
11. § 12 odst. 1 zní:
„(1) Nesplní-li organizace závazný úkol - s výjimkou úkolů, na které se vztahuje ustanovení § 11 odst. 8 - nebo překročí-li závazný limit, je nadřízený orgán povinen uložit jí dodatkový odvod ve výši částky, kterou tím neoprávněně získala nebo uspořila; překročí-li limit mzdových prostředků, je nadřízený orgán povinen uložit dodatkový odvod ve výši trojnásobku částky, o kterou byl limit překročen.“
12. K § 12 se připojuje další odstavec tohoto znění:
„(6) V případech, kdy mzdový vývoj v organizaci v průběhu roku vážně ohrožuje dodržení limitu mzdových prostředků, může nadřízený orgán, popř. příslušný ústřední orgán změnit limit stanovený jako podíl mzdových prostředků na výkonech na limit stanovený jako absolutní výše mzdových prostředků; může též v