dnes je 30.5.2023

Input:

169/2023 Z.z., Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času

169/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 12. mája 2023,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 61 zákona č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 611/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o priebehu odbornej skúšky, podrobnosti o priebehu skúšky spôsobilosti, spôsob určenia odmeny patentových zástupcov, podmienky na určenie náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času sa mení a dopĺňa takto:
1. Doterajší text § 3 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak sa má vykonať odborná skúška podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona, oznámi sa to uchádzačovi najmenej päť pracovných dní pred vyhláseným termínom konania odbornej skúšky; zároveň sa uchádzačovi oznámia všetky potrebné informácie pre vykonanie odbornej skúšky.“.
2. V § 4 ods. 6 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknuté použitie technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku na účel vykonania odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona.“.
3. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Osobitné ustanovenia o priebehu odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona
(1) Vykonanie odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona organizačne a technicky zabezpečuje úrad. Technické prostriedky na strane uchádzača, ktoré sú potrebné na jeho účasť na odbornej skúške podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona, zabezpečuje uchádzač.
(2) Ak sa pri vykonávaní odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona preruší obrazové spojenie alebo zvukové spojenie, okrem ich prerušenia počas prestávky podľa odseku 3, a nie je možné ich obnoviť, úrad určí náhradný termín konania odbornej skúšky.
(3) Skúšobná komisia pri vykonávaní odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona určuje podľa potreby prestávky.
(4) Z priebehu odbornej skúšky podľa § 6 ods. 2 tretej vety zákona úrad nevyhotovuje záznam.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2023.
 
Matúš Medvec v. r.