dnes je 9.12.2023

Input:

17/1956 Sb., Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952

č. 17/1956 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. března 1956
o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952.
Na VII. zasedání smluvních stran Všeobecné dohody o clech a obchodu v Ženevě byla dne 7. listopadu 1952 sjednána Mezinárodní úmluva o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu.
Podle svého článku XI nabyla tato úmluva účinnosti třicátým dnem po dni, kdy byla složena patnáctá listina o ratifikaci, přijetí či přístupu, t. j. dnem 20. listopadu 1955.
Vláda projevila svým usnesením ze dne 14. září 1955 souhlas s přístupem Československé republiky k této úmluvě. President republiky ratifikoval tuto úmluvu dne 22. října 1955 a ratifikační listiny byly složeny dne 12. ledna 1956 podle článku X této úmluvy u generálního sekretáře Spojených národů.
Podle svého článku XI nabývá tato úmluva účinnosti pro každou přistupující vládu třicátým dnem po dni, kdy tato vláda složila svoji listinu o ratifikaci, přijetí či přístupu, nabyla tedy účinnosti pro Československou republiku dnem 11. února 1956.
Kromě Československé republiky jsou touto úmluvou až dosud vázány tyto státy: Australie (s platností též pro území, za jejichž zahraniční styk Australie odpovídá), Dánsko, Egypt, Finsko, Indie (s výhradami), Indonésie, Japonsko, Německá spolková republika (s výhradami), Nizozemí (s platností pro evropská území, Surinam, Nizozemskou Novou Guineu, Nizozemské Antilly), Norsko, Pakistan, Řecko, Spojené království (včetně ostrova Man), Španělsko (s výhradami), Švédsko a Švýcarsko.
Český překlad Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu se vyhlašuje jako samostatná část Přílohy ke Sbírce zákonů.1)
 
David v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 3.