dnes je 3.12.2023

Input:

17/1958 Sb., Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže

č. 17/1958 Zb.
[zrušené nepriamo č. 126/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zdravotnictví
ze dne 29. dubna 1958,
o úplném znění zákona č. 60/1958 Sb., o Československé červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže.
Podle čl. II zákona č. 16/1958 Sb. vyhlašuji v příloze úplné znění zákona č. 60/1958 Sb., o Československém červeném kříži a užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
 
Ministr:
Plojhar v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 17/1958 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. října 1952 č. 60 Sb.,
o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, ve znění vyplývajícím z pozdějších předpisů.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Československý červený kříž získává a vychovává pracující lid k účasti na plnění zdravotních úkolů a k mezinárodní solidaritě pracujících v duchu socialistického humanismu, bojuje proti nebezpečí válek a přispívá tak k upevnění světového míru.
§ 2
Československý červený kříž je jedinou státem uznanou organisací Červeného kříže na území Československé republiky; je dobrovolnou organisací podle zákona ze dne 12. června 1951 č. 68 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních, a řídí se ve své činnosti vlastním organisačním řádem.
§ 3
Československý červený kříž plní zejména tyto úkoly:
1. podle zásad stanovených ministerstvem zdravotnictví organisuje a provádí zdravotnickou přípravu obyvatelstva, organisuje z absolventu této přípravy zdravotnické útvary a ukládá jim úkoly, pomáhá orgánům státní zdravotní správy v oboru preventivní a léčebné péče, v oboru hygienické a protiepidemické péče, ve zdravotnické a léčebné péče, ve zdravotnické osvětě, ve zdravotnické pomoci obyvatelstvu při živelních pohromách a hromadných neštěstích a při zdravotnickém zabezpečení obrany státu, vydává publikace a časopisy a plní další zdravotní a sociální úkoly, které mu svěřuje stát;
2. působí jako výlučně uznaná národní pomocná organisace vojenské zdravotnické služby podle ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949, o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli, o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři, o zacházení s válečnými zajatci a o ochraně civilních osob za války.
§ 4
(1) Prostředky k plnění svých úkolů získává Československý červený kříž z členských příspěvků, z výnosů vlastních akcí, z darů a dědictví; stát poskytuje Československému červenému kříži na jeho činnost každoroční příspěvek.
(2) Osvobození Československého červeného kříže od daní, poplatků a dávek včetně cla upravují zvláštní předpisy.
§ 5
Všechny úřady (orgány), podniky, zařízení a organisace jsou povinny napomáhat Československému červenému kříži při plnění jeho úkolů.
§ 6
(1) Užívání znaku a odznaku Červeného kříže (červeného kříže v bílém poli), jakož i názvu „Červený kříž“ se v době míru i v době ozbrojeného konfliktu řídí ustanoveními ženevských úmluv ze dne 12. srpna 1949. Totéž platí o užívání ostatních znaků a názvů chráněných uvedenými úmluvami.