dnes je 25.7.2024

Input:

170/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

170/2023 Z. z.
ZÁKON
z 18. mája 2023,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z., zákona č. 37/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 512/2021 Z. z., zákona č. 185/2022 Z. z. a zákona č. 468/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. § 30 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa zverejňuje na webovom sídle obce, ak ho má zriadené a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie.“.
2. § 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zápisnica okresnej volebnej komisie sa zverejňuje na webovom sídle štatistického úradu a je verejne prístupná komukoľvek. Každý si z nej môže robiť výpisy, odpisy a fotokópie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho zverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 
Zuzana Čaputová v. r.
Boris Kollár v. r.
Ľudovít Ódor v. r.