dnes je 26.2.2024

Input:

173/1947 Sb., Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925 č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky

č. 173/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7.října 1947
o změně vládního nařízení ze dne 22.prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15.října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 3 zákona ze dne 15.října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky:
Čl. 1.
Vládní nařízení ze dne 22.prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15.října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky, se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 3 zní:
㤠3.
Přepočítávání československých korun na místní měnu.
Poplatky stanovené v československých korunách se přepočítávají na místní měnu podle pevných kursů. Tyto kursy upravuje ministr zahraničních věcí zpravidla na dobu kalendářního roku a vyhlašuje v Úředním listě republiky Československé.“
2. Ustanovení § 7, odst. 2 zní:
„(2) Je-li u úřadu provádějícího poplatný úřední úkon přítomna strana, na jejíž podnět nebo v jejíž prospěch se úkon provádí, anebo její zmocněnec, vyměří se poplatek ústně; stranám zdržujícím se v Československé republice se vyměří písemně buď platebním rozkazem nebo výměrem (dopisem), jiným stranám výměrem (dopisem).“
3. Ustanovení § 7, odst. 3 se zrušuje.
4. V § 8 se vkládají za dosavadní odstavec (4) nové dva odstavce tohoto znění:
„(5) Zapravení poplatku nebo jeho prominutí se osvědčuje buď zvláštními známkami, které ministerstvo zahraničních věcí může k tomu účelu vydati po dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem, nebo potvrzením.
(6) Známky osvědčující zapravení konsulárního poplatku nebo jeho prominutí (konsulární známky) se nalepí na listinu (úřední vyhotovení, osvědčení a pod.) vydanou straně a znehodnotí se úředním razítkem. Nevydá-li se straně listina, nalepí se známka na úřední spis nebo záznam.“
Čl. 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zahraničních věcí v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Gottwald v.r.
Dr.Zenkl v.r.
Ursíny v.r.
Fierlinger v.r.
arm.gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Zmrhal v.r.
Dr. Pietor v.r.
Ing. Kopecký v.r.
Hála v.r.,
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Franek v.r.
Dr. Clementis v.r.
též za ministra Masaryka
Lichner v.r.