dnes je 20.4.2024

Input:

173/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

173/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 28. apríla 2023
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii
a) učiteľ sú uvedené v prílohe č. 1,
b) majster odbornej výchovy sú uvedené v prílohe č. 2,
c) vychovávateľ sú uvedené v prílohe č. 3,
d) korepetítor sú uvedené v prílohe č. 4,
e) školský tréner sú uvedené v prílohe č. 5,
f) pedagogický asistent sú uvedené v prílohe č. 6,
g) zahraničný lektor sú uvedené v prílohe č. 7,
h) školský špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 8,
i) školský digitálny koordinátor sú uvedené v prílohe č. 9,
j) učiteľ profesijného rozvoja sú uvedené v prílohe č. 10.
(2) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v kategórii
a) učiteľ sú uvedené v prílohe č. 1,
b) majster odbornej výchovy sú uvedené v prílohe č. 2,
c) vychovávateľ sú uvedené v prílohe č. 3.
(3) Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca v kategórii
a) psychológ a školský psychológ sú uvedené v prílohe č. 11,
b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 12,
c) kariérový poradca sú uvedené v prílohe č. 13,
d) logopéd a školský logopéd sú uvedené v prílohe č. 14,
e) liečebný pedagóg sú uvedené v prílohe č. 15,
f) sociálny pedagóg sú uvedené v prílohe č. 16.
(4) Príbuznosť študijných odborov, študijných programov a odborov vzdelávania, ktoré sú kvalifikačným predpokladom na vyučovanie predmetov v hudobnom odbore základnej umeleckej školy, je uvedená v prílohe č. 17.
(5) Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie kvalifikačných predpokladov, sú uvedené v prílohe č. 18.
§ 2
(1) Kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca sa posudzujú pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu pedagogického zamestnanca podľa príloh č. 1 až 10. Získané vzdelanie sa porovnáva s požadovaným vzdelaním na základe dokladu o získanom vzdelaní, ktorým je pri posudzovaní
a) úplného stredného odborného vzdelania
1. vysvedčenie o maturitnej skúške,
2. vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list,
3. vysvedčenie o maturitnej skúške a vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške alebo
4. vysvedčenie o maturitnej skúške a osvedčenie o úplnej kvalifikácii1) vydané oprávnenou vzdelávacou inštitúciou,2)
b) vyššieho odborného vzdelania vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom,
c) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa
1. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu,
2. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a doklad o absolvovaní programu